Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1952 sammanträtt 5 gånger. Vid sammanträde d. 25 jan. höll assessorn Ulf Lundvik föredrag, betitlat »Några glimtar från lagstiftningsarbetet i riksdagen». D. 14 mars kåserade hovrättsrådet Bo N:son Dag om »Några erfarenheter från tjänstgöringen som revisionssekreterare». D. 30 maj hölls årsmöte, därvid assessorn Sture Cederbalk talade över ämnet »Något om rättegångskommitténs uppgifter». Lagmannen Olof Löthner talade vid sammanträde d. 15 dec. om »Juristprofiler och arbetsförhållanden i Göta hovrätt».
    Vid årsmötet utsågos till styrelseledamöter assessorn Bertil Olsén, ordf., adj. ledamoten Per-Gunnar Blomdahl, v. ordf., fiskalen Lars-Erik Cronholm, sekr. och kassaförv, samt assessorn Harald Kastrup och fiskalen Rune Lindgren med adj. ledamoten Bo Swartling och fiskalen Lars-Olov Janzén som suppl. Medlemsantalet uppgår till 44.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 20 dec. 1952, varvid hovrättsrådet Otto Petrén höll föredrag om befordringsläget för yngre hovrättsjurister. Efter föredraget följde diskussion. Föreningens styrelse utgöres av adj. led. Bengt Hjern, ordf, e. o. assessorn Per Ryding, v. ordf, tingssekreteraren K. G. Lindelöw, sekr. och kassaförv, samt exekutionsnotarien Sven Braun och e. o. fiskalen Göran Borggård. Föreningen har alltjämt ett 30-tal medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under 1952 sammanträtt fem gånger, varvid i huvudsak förekommit föreningsangelägenheter. Styrelsen utgöres av e. o. assessorn Gudmund Ernulf, ordf, e. o. assessorn Ingemar Ulveson, v. ordf, tingssekreteraren Bengt Hamdahl, sekr. och kassaförv, e. o. assessorn Bo Erichs och e. o. fiskalen Sven Sigander. Antalet medlemmar utgör 35.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har under 1952 bland annat sammanträtt till ord. årsmöte d. 27 sept. Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Gustaf Bång, ordf., rådmannen Eric Gauffin, v. ordf, rådmannen Henning Bruce, e. rådmannen Gustaf Gyllenhammar, assessorn Fritz Trägårdh, t. f. assessorn Ingvar Ågren och t. f. assessorn Maja Britta Oldin, sekr. och kassaförv. Suppl. ha varit magistratsrådmannen Harry Hector, rådmännen Hilding Stefenson och Gösta Widell, assessorerna Sigurd Lind och Carl Sandblom, sekr. Ella Köhler och domaraspiranten Lennart Medin. Medlemsantalet har under året uppgått till cirka 100.

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 5 juni 1952. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av Mr. Justice Devlin (Queens Bench Division of the High Court of Justice, London) över

 

NOTISER 205ämnet »The English rules on choice of law with reference to maritime contracts (charterparties and bills of lading)».1 D. 25 nov. 1952 anordnades genom föreningens försorg ett licentiatseminarium under ledning av prof. Folke Schmidt. Därvid behandlades ett avsnitt ur ett arbete om redaransvarets legala begränsning, varmed sekreteraren Nils Grenander, Sveriges redareförening, Göteborg, är sysselsatt. D. 3 dec. 1952 höll föreningen allmänt höstsammanträde. Direktören för The Baltic and International Maritime Conference Hans Steuch höll därvid föredrag över ämnet »Några glimtar från Baltic-Conferensens verksamhetsfält». Till ledamöter i styrelsen för 1953 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pinéus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med advokaten Johan Ramberg och assuransdirektören Sven Lange som suppl. — Föreningen har 23 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 106.