Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. I direktionens sammansättning har under år 1952 den ändringen skett, att justitierådet Herved af Trolle utsetts till ledamot av direktionen efter f. d. hovrättspresidenten Karl Schlyter, som avsagt sig uppdraget. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1952 till 37 306: 07 kr. Därav voro 13 650 kr. placerade i statsobligationer och 22 514 kr. i aktier samt innestodo 1 142:07 kr. i bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1 371: 41 kr.
    Från fonden har jur. lic. Erik Anners erhållit ett resebidrag om 500 kr. för en resa till universitetet i Köln i samband med arbetet på sin gradualavhandling (jfr SvJT 1953 s. 64).
    För ansökningar om bidrag från fonden gäller icke någon viss ansökningstid. Ansökan ställes till fondens direktion, adress Lagberedningen, Rosenbad 2IV, Stockholm.

T. N.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 13 mars 1953 förordnat amanuensen i justitiedep. Axel Nilsson att vara e. o. andre kanslisekreterare i dep.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 27 mars 1953 entledigat byråchefen vid JK-ämbetet Eric Stangenberg från byråchefsämbetet med utgången av sept. 1953. Till hans efterträdare har K. M:t s. d. förordnat tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Nils Berglund.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 27 mars 1953 förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Olof Svensson att fr. o. m. 1 april 1953 tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 27 febr. 1953 förordnat e. o. statshydrologen Filip Tenne att fr. o. m. 1 april 1953 vara e. o. vattenrättsingenjör med tjänstgöring förlagd företrädesvis till Mellanbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    6 mars 1953 utnämnt tingssekreteraren i Ångermanlands mellersta domsaga Sture Marteleur att fr. o. m. 1 april 1953 vara civilrådman i Härnösand;
    s. d. utnämnt exekutionsnotarien vid rådhusrätten och magistraten i MalAnders Arvidsson att vara assessor vid samma rådhusrätt;
    s. d. utnämnt e. o. fiskalen i hovrätten för Västra Sverige Sixten Lundmark att fr. o. m. 1 april 1953 vara assessor vid rådhusrätten i Halmstad;
    13 mars 1953 utnämnt rev .sekr. Björn Widegren att fr. o. m. 1 maj 1953 vara borgmästare i Södertälje;
    s. d. utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Karlskrona Bo Lindstén att fr. o. m. 1 april 1953 vara civilrådman i Södertälje;

 

1 Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. Nr 1 1952. — Skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg, 8. 

206 PERSONALNOTISER    s. d. utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Malmö Per Bergdahl att vara rådman i samma stad;
    s. d. beviljat borgmästaren i Jönköping Oscar Dahlbäck avsked från borgmästarämbetet med utgången av april 1953.