Festschrift für Martin Wolff. Beiträge zum Zivilrecht und internationalen Privatrecht. Tübingen 1952. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). VI +413 s. DM 39,75.

 

    Några av professor Martin Wolffs lärjungar och vänner — ,,über viele Länder verstreut, aber verbunden durch die Zuneigung zu ihm" — ha till hans 80-årsdag d. 26 sept. 1952 utgivit en festskrift, som innehåller en rad förnämliga bidrag i civilrättsliga och internationellt privaträttsliga ämnen. Festskriften avslutas med en imponerande bibliografi över Martin Wolffs arbeten, spännande över nästan sextio år alltifrån den

 

260 ANM. AV FESTSCHRIFT FUR MARTIN WOLFFår 1894 utgivna doktorsavhandlingen „Das beneficium excussionis realis" till den aviserade tionde upplagan av tredje bandet i ENNECCERUS-KIPP-WOLFFS standardverk ,,Das Sachenrecht" (i samarbete med professorn i Göttingen LUDWIG RAISER).
    Utanför Tysklands gränser torde Martin Wolff vara mest känd som ett av den internationella privaträttens största namn. Hans till formen ganska knappa men sakligt mycket innehållsrika arbeten omfatta emellertid även andra discipliner, främst civilrätten och den komparativa rätten. I den av varm tillgivenhet präglade tillägnan som inleder festskriften — där nämnes dock icke något om att Martin Wolff på grund av sin judiska börd nödgades lämna Tyskland i mitten av 1930-talet och att han fann en fristad i England — betonas att Wolffs vetenskapliga verk talar för sig självt: „Es hier rühmen zu sehen, würde ihm, dem bescheidensten aller Gelehrten, widerstreben. Aber von der schönsten Frucht seiner Lebensarbeit, die nicht in Bibliotheken ruht, dürfen und müssen wir reden. Fast zwei Generationen lang haben jungeMenschen, die zum Studium des Rechts nach Marburg, Bonn oder Berlin kamen, im Banne des ungewöhnlichen Lehrers gestanden und sind von ihm für die Liebe zum Recht gewonnen und für den strengen Dienst am Recht geformt worden. In ihnen allen klingt bis heute die Stimme fort, die so leise und doch so eindringlich zu scharfer Logik, zu behutsamem Wägen, zu kritischer Prüfung, zu selbständigem Denken zu rufen verstand; sie fühlen noch den Blick auf sich gerichtet, der kein Ausweichen vor der juristischen Entscheidung zuliess."
    Festskriftens civilrättsliga avsnitt inledes av prof. E. VON CAEMMERER i Freiburg med en uppsats betitlad „Falschlieferung". Vidare må förutom några uppsatser berörande grekisk civilrätt av professorerna FRAGISTAS och ZEPOS bland annat nämnas prof. H. DÖLLES i Tübingen uppsats „Bemerkungen zur Blankozession. Ein Beitrag zur Lehre von den subjektslosen Rechten", Yale-professorn F. KESSLERS artikel om frihet och tvång i nordamerikansk avtalsrätt och ett bidrag av professorn vid Washingtons katolska universitet S. KUTTNER om påven Honorius III och studiet av civilrätten. Oxford-professorn F. H. LAWSON skriver om „Rights and other relations in rem" och professorn i Köln TH. Süss om ,,Das Traditionsprinzip — Ein Atavismus des Sachenrechts".
    Bland de internationellt privaträttsliga bidragen märkas några som handla om mera allmänna problem, t. ex. Köln-professorn O. BUHLERS „Der völkerrechtliche Gehalt des internationalen Privatrechts" och prof. W. GOLDSCHMIDTS „Die philosophischen Grundlagen des internationalen Privatrechts". Den kände rysslandsfödde rättsvetenskapsmannen A. N. MAKAROV behandlar ett år 1949 framlagt franskt förslag till kodifikation av den internationella privaträttens allmänna del, och professorn i Berlin W. WENGLER diskuterar det odödliga kvalifikationsproblemet. Martin Wolffs namne ERNST WOLFF, tidigare president i den brittiska zonens högsta domstol, redogör för det konventionsförslag rörande juridiska personers personalstatut som utarbetades vid 1951 års Haag-konferens i internationell privaträtt; ett närbesläktat ämne „Zum Problem der Staatsangehörigkeit der juristischen Personen" behandlas av advokaten F. A. MANN i London.
 

Sigurd Dennemark