J. W. CECIL TURNEH & A. LL. ARMITAGE. Cases on Criminal Law. Cambridge 1953. Cambridge University Press. XX + 568 s. £ 2.5.

 

    Det engelska rättssystemet, där rättspraxis utgör den viktigaste rättskällan t. o. m. på områden med skriven lag, medför speciella problem för den juridiska undervisningen. Av praktiska skäl torde det nämligen vara uteslutet att fordra att studenterna skola studera alla eller ens flertalet av de rättsfall, till vilka läroböckerna hänvisa, i de olika voluminösa rättsfallsserierna. Problemet löses genom utgivande av speciella rättsfallssamlingar för studiebruk. Ofta äro dessa samlingar utformade såsom komplement till läroböcker. En sådan samling är ovannämnda bok, vilken ansluter sig till TURNERS edition av Kenny's Outlines of Criminal Law, den kända läroboken i straffrätt (se SvJT 1953 s. 109). Den innehåller mer eller mindre omfattande utdrag och sammanfattningar av c:a 400 rättsfallsreferat från år 1221 till år 1952 med hänvisningar till ytterligare rättsfallsmaterial och till det avsnitt hos Kenny, där vederbörande fall behandlas. Från andra liknande samlingar skiljer sig denna fördelaktigt därigenom att utdragen och sammanfattningarna äro så fylliga, att läsaren har möjlighet att ordentligt sätta sig in i de rättsfrågor, som fallen illustrera.
    Rättsfallsamlingar av denna typ äro av värde för den som i Sverige vill närmare sätta sig in i någon fråga i engelsk rätt, eftersom engelska rättsfallsserier i regel saknas i svenska offentliga bibliotek. Sålunda finnes veterligen icke någon sådan serie i Stockholm.

H. T.

 

A. M. SULLIVAN. The last Serjeant. London 1952. Macdonald & Co., Ltd. 320 s. 21 sh.

 

    Förf. till ovannämnda arbete verkade från början av 1890-talet till första världskrigets slut som barrister på Irland, varefter han under ett par decennier bedrev advokatverksamhet i London. Titeln på hans nu utgivna memoarer syftar på att han är den siste innehavaren av den gamla titeln King's Serjeant, vilken tidigare betecknade den högsta barristergraden. I memoarerna uppehåller han sig främst vid sin irländska tid och ger en av pittoreska detaljer fylld skildring av rättsväsendet på Irland årtiondena närmast sekelskiftet. Civilmålen dominerades vid denna tid av tvister mellan den engelska godsägarklassen, som innehade större delen av landets jord, och de irländska arrendatorerna. En väsentlig del av brottsligheten bestod av från nationalisthåll inspirerade mord och andra våldsdåd på

 

LITTERATURNOTISER 263engelsmännen och med dem samarbetande irländare. Fällande dom kunde praktiskt taget aldrig påräknas i brottmål av denna typ, enär såväl vittnen som jurymän fruktade repressalier. Irländarna saknade överhuvudtaget all respekt för vittneseden. Det enda undantaget utgjordes av havande kvinnor, vilket ibland ledde till att samvetslösa parter sökte genom yttre arrangemang med de kvinnliga vittnena förläna dessa ökad trovärdighet.
    Irländarnas enligt förf. medfödda processlystnad stimulerades av synnerligen låga rättegångskostnader. På denna punkt har han allvarliga anmärkningar mot förhållandena i England. Framför allt vänder han sig mot den vidlyftiga skriftväxlingen före huvudförhandlingen. Skriftväxlingens huvudsakliga syfte är enligt vad han öppet vidgår att motivera höga ombudsarvoden. Boken avslutas med karakteristiker av några bemärkta engelska domare, varvid särskilt Englands förutvarande Lord Chief Justice Hewart blir illa åtgången.

T. M.