DORA VON CAEMMERER. Probation. Aufbau und Praxis des englischen Systems der Bewährungshilfe. München/Düsseldorf 1952. Verlag Wilhelm Steinebach. 163 s. Kr. 14,60.

 

    I Tyskland med dess tämligen föråldrade straffrättsliga reaktionssystem är man starkt intresserad för kriminalpolitiken i pionjärländerna. Die Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen har offentliggjort det föreliggande arbetet med den i förordet uttalade förhoppningen att föreningen därmed lämnar »einen wesentlichen Beitrag zu den Arbeiten einer Reform des deutschen Jugendstrafrechts». Förf. är docent i Berlin med skolning både i juridik och socialt arbete. Boken är frukt av ett studiebesök i England under 1 1/2 år, varvid hon aktivt medverkat i socialt arbete, särskilt probation.
    Den lilla boken är förbluffande rik på sakuppgifter. I gengäld ägnas föga utrymme åt förf:s egna synpunkter. Huvudvikten ligger på den praktiska sidan av kriminalvård i frihet. Läsaren får detaljerad inblick i hur the probation system är uppbyggt och i de olika organens arbetsmetoder. Han får följa hur man löst de svårigheter som sammanhänga med den säregna engelska domstolsorganisationen; förvaltningsapparaten och finansieringen beskrivas ingående. Ett för flertalet svenskar obekant förhållande torde vara, att probation officers äro ett slags allmänna sociala kuratorer vid domstolarna med uppgifter även i t. ex. familjemål. Från uppgifterna om praxis kan noteras, att de engelska domstolarna trots den högt utvecklade skyddsorganisationen använda kriminalvård i frihet i något mindre utsträckning än de svenska. Inblickar lämnas i arbetet å observationsanstalter för ungdomliga lagöverträdare (remand homes och remand centres) samt hem och härbärgen för probationers (probation homes och probation hostels); jfr ovan s. 253. Probation officers' abetsmetoder synas vara baserade på de modernaste psykologiska rön. Deras utbildning ägnas mycken omsorg.
    Arbetet ger en imponerande bild av det engelska skyddsarbetet. För en svensk är det föga uppbyggligt att jämföra våra egna småsnåla anordningar med de stora ansträngningar som under allmän anslutning göras i England. Den som snabbt vill skaffa sig mera ingånde kunskaper om det förebildliga engelska probation system har i Dora von Caemmerers arbete en utmärkt källa.

S. W.