ADOLF SCHÖNKE. Strafgesetzbuch. Kommentar. 6., neubearb. Aufl. München & Berlin 1952. Beck. XV + 1012 s. DM 38,00.

 

    Den femte uppl. av prof. SCHÖNKES välkända kommentar till den tyska strafflagen (se SvJT 1951 s. 687; jfr 1943 s. 84 och 1948 s. 271) har inom ett år efterföljts av den sjätte, omarbetade uppl. Ändringarna i den nya uppl. äro främst föranledda av ny lagstiftning 1951 om statsförbrytelser, riktade mot den västtyska förbundsrepubliken. Förf. har dessutom ytterligare fullföljt det i föreg. uppl. påbörjade införandet av statistiska och kriminologiska uppgifter i kommentaren till olika lagrum. Bland övriga nyheter kan nämnas, att förf. haft tillfälle att beakta rättspraxis från Västtysklands nyinrättade högsta domstol, Bundesgericht.

H. T.

 

WERNER MAIHOFER. Der Handlungsbegriff im Verbrechenssystem. Tübingen 1953. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). VIII + 74 s. DM 7,80.
    Diskussionen i tysk doktrin om begreppet handling i straffrätten (se SvJT 1952 s. 305 och 1953 s. 266) går vidare. I denna skrift underkastas såväl det traditionella »naturliga» handlingsbegreppet som det av WELZEL m. fl. framförda finala handlingsbegreppet kritisk granskning, varvid intetdera befinnes hålla måttet. Förf. vill i anslutning till EBERHARD SCHMIDT och ENGISCH bygga upp ett socialt färgat objektivt handlingsbegrepp, vilket skulle sakna de nackdelar, som enligt förf. äro förbundna med de båda andra hand

 

266 LITTERATURNOTISERlingsbegreppen. Någon revolutionerande systematisk nybyggnad är det dock icke fråga om; förf. vill blott giva »einen Beitrag zu dem Versuche eines Umbaus aus den gesicherten Fundamenten des bisherigen heraus» (s. 66).
 

H. T.