EBERHARD SCHMIDT. Gesetz und Richter, Wert und Unwert des Positivismus. Vortrag gehalten bei der Eröffnung der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 23. Februar 1952. Karlsruhe 1952. C. F. Müller. 22 s. Kart. DM 1,80. — Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe. Schriftenreihe. H. 1.

 

    I Sverige äro vi vana att betrakta naturrättsliga uppfattningar som föråldrade. Man har lärt oss, att det icke finns någon naturlig utan endast en positiv rätt.
    Den lärdomen ha vi fått från Tyskland, där rättsvetenskapen under 1800 talet bekände sig till positivismen och betraktade detta som ett framsteg. Nu är man icke lika säker. Det har hänt saker som kommit de tyska rättsvetenskapsmännen att tvivla på att en i vederbörlig ordning tillkommen lagregel är en rättsregel oavsett sitt innehåll. De ha ju under de gångna åren sett exempel på lagar som grovt åsidosatt rättfärdighetens och humanitetens fordringar. Äro sådana lagar rätt? Äro domarna skyldiga att tillämpa dem? Sådana frågor sysselsätta nu den tyska rättsvetenskapen. Man strävar efter att finna principer efter vilka man skulle kunna bedöma om lagar äro riktig rätt och bindande för domstolarna.
    Det är en skrift med denna syftning som den högt ansedde straffrättsprofessorn EBERHARD SCHMIDT utgivit. Han söker ge ett bidrag till skapandet av en metod som skulle göra det möjligt att på ett objektivt sätt pröva lagarna från rättfärdighetssynpunkt. Han finner en utgångspunkt i den västtyska författningens art. 1, där det står att människovärdet är oangripligt och skall aktas och skyddas vid all statlig maktutövning. På det sättet får han visst lagstöd för att frånkänna orättfärdiga lagar karaktären av rätt.

I. S.

 

ARTHUR NUSSBAUM. Grundzüge des internationalen Privat rechts. München och Berlin 1952. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. XVI + 268 s. Inb. DM 22,50.
    Efter att under ett tiotal år ha verkat som research professor vid Columbia University i New York utgav NUSSBAUM 1943 ett arbete betitlat Principles of private international law, vilket väsentligen innehåller en redogörelse för den amerikanska internationella privaträtten. En spansk upplaga av detta arbete — vilket anmäldes i SvJT 1947 s. 691 ff av prof. FOLKE SCHMIDT — utkom 1946 och nu har en tysk översättning publicerats. Det är härvidlag emellertid icke fråga endast om en översättning. Det ursprungliga innehållet har förts up to date och omarbetats under beaktande av den kontinentaleuropeiska, särskilt den tyska läsekretsens intressen. Översättningen har ombesörjts av en av Nussbaums medarbetare under Berlintiden, numera New York-advokaten ABO HOSIOSKY, som i koncentrerad notform också gjort mycket intresseväckande jämförelser mellan amerikansk och europeisk rätt. Eftersom Schmidt rätt ingående presenterat den amerikanska originalupplagan, må det här vara tillräckligt med ett enkelt omnämnande av den tyska versionen. Anmärkas må dock att denna icke är avsedd att ersätta Nussbaums 1932 utgivna standardverk Deutsches internationales Privatrecht — så långt anmälarens erfarenhet sträcker sig alltjämt den mest användbara handbok i internationell privaträtt som finns på något språk.

S. D.