Ur Svensk författningssamling 1953.

 

43. KCirk till statsmyndigheterna 20 febr. 1953 ang. viss förutsättning för erhållande av gottgörelse för övertidstjänstgöring (härtill som bilaga PM ang. viss förutsättning för erhållande av gottgörelse för övertidstjänstgöring).
51. Lag 27 febr. 1952 om ändring i lagen d. 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
53. KCirk 20 febr. 1953 till samtliga civila statsmyndigheter om iakttagande av tystlåtenhet rörande förhållanden av betydelse för rikets säkerhet m. m.
54. Lag 6 mars 1953 ang. ändrad lydelse av 19 kap. 4 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
74. Lag 6 mars 1953 om ändring i 17 kap. handelsbalken.
75. Lag 13 mars 1953 om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 juli 1947 (nr 632) ang. ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.
76. Lag 13 mars 1953 ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång.
77. KK 13 mars 1953 om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
78. Lag 13 mars 1953 om fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
127—136. Kungörelser 17 april 1953 ang. beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen.
152. Lag 17 april 1953 ang. ändring i lagen d. 11 juni 1915 (nr 219) om avbetalningsköp.
153. Lag 17 april 1953 om ändring i utsökningslagen.
154. Lag 17 april 1953 om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 30 juni 1916 (nr 312) ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik.
155. Lag 17 april 1953 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
157. Lag 17 april 1953 om verkan som laga skifte av sämjedelning m. m.
174. Lag 30 april 1953 ang. ändrad lydelse av 5 § lagen d. 30 juni 1948 (nr 449) om disciplinstraff för krigsmän.

B. L.