Kristian Sindballe †.

 

    Professor Kristian Sindballe er afgået ved døden den 1. april 1953. Ved hans bortgang har den danske juristverden mistet et af sine højst begavede medlemmer. Professor Sindballes område indenfor formueretten var selskabsretten, forsikrings- og søretten. Hans greb på de juridiske problemer som han beskæftigede sig med var enestående. Hans evne til at analysere problemerne og i løbet af forbavsende kort tid finde en praktisk og hensigtsmæssig løsning var meget betydelig. De mere principielle teoretiske og retsdogmatiske undersøgelser interesserede Sindballe sig derimod mindre for. Hans doktorafhandling »Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Retskraft», 1918, viser hans uimponerethed af dogmatiske synspunkter og sans for retslivets realiteter, og er i stilistisk henseende en af de mest velskrevne juridiske disputatser. Sindballe, der var født i 1884, havde først studeret matematik og taget cand.mag. eksamen i 1909, før han gav sig i kast med juridiken. Han gennemførte studiet forbavsende hurtigt, til trods for at han samtidig passede sin lærergerning ved københavnske skoler og udarbejdede den værdifulde afhandling »Af Testamentsarvens Historie i dansk Ret», hvorfor han i 1913 modtog universitetets guldmedalje. Efter at han i 1916 var blevet docent, virkede Sindballe 1920—49 som professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet.
    Professor Sindballe havde tilsyneladende aldrig travlt, men overkom alligevel mere end det er det fleste beskåret. Hans ro og lune var legendarisk. Hans mundtlige foredrag var yderst elegant og højt påskønnet. Han talte fuldkommen frit, han kendte sit emne til bunds og forstod at fremføre argumenterne med overbevisende kraft på sit stærke jyske mål.
    Der blev både fra det offenliges side og af erhvervslivet lagt stærkt beslag på Sindballes meget betydelige evner som forhandlingsleder og administrator. Her skal kun nævnes hans virksomhed som Spitzbergen-Kommissær 1925—27 og formand for den nordamerikansk-mexikanske voldgiftskommission 1928, hans mangeårige arbejde med nordisk sølovgivning, hans betydningsfulde indsats med hensyn til de forskellige danske krigsforsikringslove og hans formandskab i så forskelligartede institutioner som priskontrolrådet og Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

O. A. Borum

 

    Nordisk juriststämma. D. 13—19 juni 1953 anordnas i Reykjavik en nordisk juriststämma för juris studerande, den nionde sedan den första stämman 1918. Mötet hålles å Háskóli Islands och är avsett att bereda studenter, tillhörande de nordiska ländernas juridiska fakulteter, tillfälle att åhöra föreläsningar i juridiska ämnen av nordiskt intresse, att deltaga i diskussioner och att stifta personlig bekantskap. Till mötet har i skrivelser till de juridiska föreningarna inbjudits 8—10 juris studerande (eller yngre juris kandidater) från Danmark, Finland, Norge och Sverige samt 4—5 från Färöarna.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 291    Den isländska organisationskommittén består av prof. Ármann Snaevarr, advokat Thorvaldur G. Kristjansson, advokat Geir Hallgrimsson, advokat G. Asmundsson, cand. jur. Valgard Briem, cand. jur. Árni Björnsson och stud. jur. Thor Vilhjalmsson. Föreläsningar kommer att hållas av prof. Ussing, Danmark, prof. Merikoski, Finland, prof. Ólafur Lårusson och lektor Hans G. Andersen, Island, prof. Robberstad, Norge, och justitierådet Beckman, Sverige.

C. H.