Ny finsk juristtidskrift. Nyligen utgavs första numret av en ny finskspråkig tidskrift med namnet »Lakimies ja yhteiskunta» (Juristen och samhället). Redaktionsrådets ordf. är förvaltningsrådet Reino Kuuskoski och huvudredaktör är v. häradshövdingen Heikki von Hertzen. Utgivare är det finska befolkningspolitiska centralförbundet »Väestöliitto», som redan förut ställt sig såsom utgivare för liknande tidskrifter för andra samhällsområden. Tidskriftens syftemål är att ge juristerna vidgade insikter i nationalekonomiska samt social- och samhällspolitiska frågor, såsom t. ex. bostadspolitik, riksplanering, socialvård, familjepolitik och handhavande av offentliga ekonomiska angelägenheter. Det första numret innehåller en kort programförklaring samt uppsatser om juristförbundet och juristernas ställning i samhället, om prejudikatens faktiska betydelse, om beskattning enligt konsumtionsenhet, om tjänstemans rätt till avsked, om revision av äktenskapsskillnadslagstiftningen i USA samt om trångboddheten. Utgivaren har för avsikt att utdela tidskriften gratis till alla jurister i Finland.

B. P-n

 

    Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 26 mars 1953 i Helsingfors. Föreningens styrelse utgöres av förvaltningsrådet Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt sjöfartsrådet v. häradshövdingen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Arvo Sipilä och advokaten v. häradshövdingen Christian Zitting med v. häradshövdingen Jarl Hirn och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens sekr. äro v. häradshövdingen Tönne Antell och förvaltningsrådet Tauno Suontausta samt kassöradvokaten Birger Antell. Medlemsantalet utgör 54, varav 34 enskilda och 20 bolag.
    Vid årsmötet höll sjöfartsrådet Andersson ett föredrag om de senaste Bryssel-konventionerna. Frågan om ansvarsbegränsningsreglerna för småfartyg refererades av v. häradshövdingen Hirn. Styrelsen erhöll i uppdrag att närmare bereda frågan.

R. B-n

 

    Præsidentskifte i Danmarks Højesteret. Den 30. januar 1953 fyldte højesteretspræsident Thomas Frølund 70 aar og forlod med maanedens udgang Højesteret, hvor han havde virket som dommer siden 1933 og som rettens præsident siden 1944.
    Til højesteretspræsident er derefter udnævnt højesteretsdommer A. Drachmann Bentzon. Den nye præsident er født 1887 som søn af professor, dr. jur. Viggo Bentzon og kom efter i 1911 at være blevet kandidat ind i justitsministeriet. I 1923 udnævntes han til dommer i Københavns Byret og i 1933 til dommer i Østre Landsret. Siden 1940 har han haft sæde i Højesteret. Blandt præsidentens hverv kan nævnes, at han har været sekretær i den skandinaviske forsikringslovskommission, medlem af den nordiske gældsbrevskommission og formand for udvalget til revision af afbetalingsloven. Endvidere har han været medlem af Forsikringsraadet og formand i Den faste Voldgiftsret. Han har udgivet en stærkt benyttet kommentar til forsikringsaftaleloven.

Hv.