296 DÖDSFALL    Axel Fredrik Törner avled d. 29 april 1953. Han var född i Växjö d. 14 aug. 1868 samt avlade mogenhetsex. där 1887 och hovrättsex. i Lund 1892. Efter tjänstgöring i häradsrätt och Göta hovrätt blev han 1909 häradshövding i Aska, Dals och Bobergs domsaga, vilket ämbete han innehade till 1938.

 

    Juristföreningen i Stockholm höll årsmöte d. 28 nov. 1952. Vid årsmötet närvoro ett 60-tal av föreningens medlemmar. Förutom föreningsangelägenheter förekom ett föredrag av stadsfiskalen Werner Ryhninger över ämnet »Spionernas nät — en åklagares erfarenheter».
    Föreningens styrelse utgöres av: överståthållaren Johan Hagander, ordf., direktören Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., advokaten Carl Swartling, sekr. och kassaförv., utrikesrådet Sture Petrén, borgmästaren Gustaf Bång, advokaten Helge Lindahl, direktören Einar Nilsson, hovrättsassessorn Anders Lindstedt och bankjuristen Erik Burling. Medlemsantalet utgör 328.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1952 sammanträtt två gånger, nämligen d. 29 febr. och d. 17 okt., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid februarisammanträdet, då föreningen gästades av ett antal präster och kommunalmän i Malmö, höll justitierådet Nils Beckman föredrag över ämnet »Några erfarenheter som medlare i äktenskapstvister». Vid oktobersammanträdet höll universitetsrektorn, prof. Ragnar Bergendal föredrag över ämnet »Ny brottsbalk». Till styrelseledamöter för år 1953 ha utsetts universitetsrektor Bergendal, ordf., hovrättspresident Ivar Wieslander, v. ordf., lagman Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, adv. Hans-Erik Bachmann, kassaförv., samt adv. Lennart Jacobsson, f. d. borgmästare Pehr Gamstorp och landsfogde Alf Eliason. Föreningens medlemsantal utgör 246.

 

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 6 dec. 1952, varvid taxeringsintendenten E. G. Leksell höll föredrag om »Spörsmål vid tillämpning av skattestrafflagen» och häradshövdingen Åke Braunstein kåserade över ämnet »Några drag ur ett tingsställes historia». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v.ordf., häradshövdingen Torsten Myrland, assessorn Ragnar Grönwall, sekr., samt adv. Hilding Ljunggren, Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Nordvästra Skånes juristförening har under 1952 hållit två sammanträden, båda i Hälsingborg. Vid årssammanträde d. 1 febr. höll hovrättsrådet Gunnar Fredriksson föredrag över ämnet »Den nya vägtrafiklagstiftningen». Vid extra sammanträde d. 28 nov. höll justitierådet Gunnar Dahlman föredrag över ämnet »Arbetsdomstolen och dess rättsskipning». — Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edvin Richter samt advokaterna Olof Lundqvist och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. Föreningen har 60 medlemmar.