298 NOTISER    Mälarprovinsernas stadsdomarförening Styrelsen har under 1952 utgjorts av borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander, v. ordf., och assessorn Olle Knöös, sekr. och kassaförv., med borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Eric Ljunggren som suppleanter. Föreningen har ett 30-tal medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening har under år 1952 haft två sammanträden.Vid årsmötet d. 26 mars höll prof. Karl Olivecrona föredrag över ämnet »Kritiska synpunkter på aktuella tendenser inom strafflagstiftningen». Vid en d. 18 nov. anordnad klubbafton talade prof. Seve Ljungman om »Intryck från U.S.A.».
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Gunnar Ramstedt, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., avd. Arvid Berggren, kassaförv., landssekr. Erik Werner, adv. Magnus Wistrand och stadsdirektören Gösta Johansson. — Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1952 hållit två sammanträden. Vid årsmötet i Karlstad d. 15 mars höll hovrättsassessorn Nils Mangård föredrag över ämnet »En svensk jurists bekymmer i Etiopien». Vid höstsammanträdet d. 15 nov. höll lasarettsläkaren med. dr Rolf Kaijser, Karlstad, föredrag över ämnet »Minnen och intryck från tjänstgöringen vid svenska sjukhuset i Korea hösten 1951». Härjämte har föreningen varit inbjuden att deltaga i en av Värmlands läns polistekniska förening d. 2 maj 1952 anordnad föreläsningskurs med bl. a. föredrag av prof. Erik Wellander om jurist- och polissvenska.
    Föreningens styrelse har under året utgjorts av landssekreteraren S. A. Swedberg, ordf., häradshövdingen Tord Sandström, v. ordf., polismästaren Gillis Ehrenroth, sekr., adv. Sten Hellekant, skattmästare, och länsnotarien Nils Karlberg, klubbmästare. Medlemsantalet utgör för närvarande 103.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1952 hållit fyra sammanträden. Vid föreningens sammanträde d. 31 mars höll prof. Torgny Segerstedt föredrag över ämnet »Samhällsutvecklingen och brottsligheten». Chefsläkaren vid Skå-Edeby Gustaf Jonsson höll vid sammnträde d. 5 maj föredrag över ämnet »Ungdom och brott». Till sammanträdet hade inbjudits representanter för olika socialvårdande myndigheter och organisationer inom länet och Västerås stad. D. 27 okt. talade prof. V. Lundstedt över ämnet »Vetenskapliga metoder och system inom juridiken». Vid föreningens sista sammanträde för året, d. 1 dec., höll hovrättsfiskalen Sten Rudholm föredrag över ämnet »Om brott mot person enligt straffrättskommitténs förslag till brottsbalk».
    Styrelsen har under året utgjorts av adv. Harry Gombrii, Västerås, ordf., häradshövdingen Carl-Axel Durling, Köping, v. ordf., stadsombudsmannen Per Siösten, Västerås, sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, Västerås, kassaförv., adv. Sven Peter Troili, Västerås, klubbmästare, samt rådmannen John Carlbom, Västerås, och ombudsmannen Åke Lindstedt, Hallstahammar. — Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 80.

 

    Dalarnas juristförening har under 1952 hållit sitt ord. årssammanträde i Rättvik d. 14 juni. Vid sammanträdet förekom en fingerad rättegång med huvudsakligen tingsnotarier såsom medverkande samt genomgång av det nya tingshuset i Rättvik.

 

NOTISER 299    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ernst Leche, ordf., borgmästaren Gustaf Geete, v. ordf., rådmannen Gunnar Hallert samt advokaterna Mats Gerdén och Per-Olof Sylwan. — Föreningen har cirka 50 medlemmar.