Gefleborgs läns juristförening har under 1952 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträdet d. 10 juni förekom diskussion angående muntlig huvudförhandling resp. avgörande å handlingarna i hovrätt, telefonmedling, häktningsresor m. m. Vid sammanträde d. 20 nov., vilket hade karaktären av klubbafton, förekom diskussion över smärre juridiska spörsmål med föreningsmedlemmar som inledare. — Styrelsen består av adv. Gösta Malmsten, ordf., stadsnotarien Lennart Grangert, sekr., kassaförv. och klubbmästare, samt häradshövdingen Allan Brusén, stadsfiskalen Olof Lundmark och länsassessorn Carl-Axel Rydin med ombudsmannen Roland Alvin och adv. Hans Lindberg som suppl. — Föreningen har 44 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under 1952 haft två sammanträden, därvid föredrag hållits av revisionssekreteraren Hj. Nordfelt över ämnet »Om bakhållet i Skogstibble» och av överlantmätaren Valfrid Larsson över ämnet »Något om fiskerätt».
    Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., adv. Erik Selander, v. ordf., assessorn Sverker Lien, sekr., samt adv. Dieden Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppl. Klubbmästare är adv. Björn Holmer. Klubben har 60 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under 1952 sammanträtt två gånger. D. 24 maj hölls årssammanträde i Härnösand. Till styrelseledamöter omvaldes hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., hovrättsrådet Carl-Gustaf Asplund, sekr., kassaförv. och klubbmästare, landssekreteraren Sven Nilsson samt adv. Henrik Lindblom och Ragnar Reimers. Till styrelsesuppl. omvaldes häradshövdingarna Herbert Beckman och Nils G. Fröding samt borgmästaren Åke von Schultz och adv. Albert Hansson. Efter förhandlingarna diskuterades ämnet »Taxeringsförfarandet och rättssäkerheten» med inledningsanföranden av hovrättspresidenten Knut Elliot, landskamreraren Helmer Norell och bankjuristen Anders Fahlgren. Vid sammanträde d. 22 nov. i Sundsvall höll tingsdomaren Gustav Malmer föredrag över ämnet »Blodprov och faderskap», varefter följde diskussion. — Klubben har 86 medlemmar.

 

    Västerbottens juristförening har under 1952 hållit fem sammanträden med föredrag över något aktuellt ämne, åtföljt av diskussion. Bland inbjudna talare kan nämnas justitierådet Gunnar Dahlman, som talat om arbetsdomstolen och dess praxis beträffande avskedande av arbetstagare, samt lagmannen Tryggve Leivestad, Tromsö, som talat om norsk brottmålsprocess. Föreningens styrelse utgöres av lagmannen Yngve Kristensson, ordf., landskamreraren Valdemar Westin, v. ordf., rådmannen Sigvard Bälter, sekr., adv. Hans Liliequist, kassaförv., och häradshövdingen Sten Ohlsson. — Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening avhöll sitt årsmöte i Piteå d. 13 sept. 1952. I avvaktan på undersökning om intresse finnes för föreningens fortbestånd skall den gamla styrelsen fungera, bestående av lagmannen Einar Holm, numera Göteborg, ordf., kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, v. ordf.,

 

300 NOTISERoch 1 :e länsnotarien K. E. Hansén, Gammelstad, sekr. Medlemmarnas antal under 1952 har varit c:a 40.