301    Justitiedepartementet. Chefen för justitedepartementet har
    6 mars 1953 tillkallat överläkarna Carl-Erik Uddenberg och Lars-Ingemar Lundström att jämte tidigare tillkallade sakkunniga inom dep. utreda frågan om åtgärder för att nedbringa väntetiderna vid sinnesundersökning i brottmål m. m. (jfr SvJT 1953 s. 62);
    17 mars 1953 tillkallat f. d. landshövdingen Gustaf Andersson, ordf., förste intendenten vid nordiska museet Gösta Berg, förste antikvarien vid riksantikvarieämbetet Bertil Berthelson, byggmästaren Olle Engkvist och lagbyråchefen Björn Kjellin att inom dep. utreda frågan om åtgärder för att bevara och skydda kulturhistoriskt märkliga byggnader. Tillika har dep.chefen tillkallat byggnadsrådet David Dahl och förste intendenten vid nordiska museet Brynolf Hellner samt sekr. i Det særlige bygningssyn Harald Langberg, Köpehamn, att ss experter stå till de sakkunnigas förfogande;
    27 mars 1953 tillkallat byråchefen Gunnar Cars att inom dep. verkställa en organisatorisk översyn av skydds- och hjälpverksamheten inom den fria kriminalvården i syfte att möjliggöra förenklingar i arbetet och en bättre samordning med bl. a. den offentliga arbetsförmedlingen;
    7 april 1953 förordnat skyddskonsulenten i andra distriktet Börje Nyblom och inspektören för arbetsvården vid länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län Kurt Sellberg att ss experter biträda sistnämnda utredning;
    30 april 1953 förordnat e. o. hovrättsassessorn Ulf Lundvik att jämte tidigare tillkallad sakkunnig inom dep. verkställa utredning av frågan om fideikommissens avskaffande (jfr SvJT 1952 s. 496).
    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto d. 1 maj 1953 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev .sekr.tjänsten: M. Wijnbladh (just.dep.), F. Rudevall (JO), I. Öhman (försv.dep.), Hj. Nordfelt (just.dep.) och C. Svennegård (v. ordf. i hyresrådet). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna voro 13 i tjänst, 9 ämbeten voro vakanta.
    Såsom vikarie för de tjänstlediga rev.sekr. eller eljest såsom rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsråden S. Ekblom (V. Sverige), I. Bodewall (Skåne), S.Pontén (V. Sverige), S. O. Svensson (Skåne), T. Ahlgren (Göta), R. Lundin och E. Ameln (Svea), tingsdomaren S. Aminoff (Sollentuna och Färentuna), hovrättsråden U. Norén (Göta) och B. Arnold (V. Sverige), tingsdomarna Å. Sahlquist (Östra och Medelsta) och S. Rosengren (V. Göinge), hovrättsrådet L. E. Björkman (Göta), assessorn Anna-Lisa Vinberg (V. Sverige), hovrättsrådet C.-G. Asplund (N. Norrland) och e. o. assessorn O. Svensson (Göta).

 

    Hovrätterna. K. M:t har 30 april 1953 utnämnt tingsdomaren i Sollentuna och Färentuna domsaga Sven Aminoff att vara hovrättsråd i Svea hovrätt.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1953 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall.)
 

Svea hovrätt.
   

 I avd.: lagmannen S. Nyström, hovrättsrådet G. Aquilon*, v. ordf., hovrättsrådet S. Nordell, e. o. assessorn G. Thyresson och adj. led. L. Ålund.
    Ia avd.: hovrättsrådet G. Graffman*, ordf., hovrättsrådet T. Silfverskiöld, e. o.assessorn N. Mangård och adj. led. L. E. Tillinger.
    II avd.: lagmannen B. Thuresson, hovrättsrådet T. Boye*, v. ordf., hovrättsrådet S. Lindquist, e. o. assessorn F. Palmér och adj. led. G. Stridsberg.
    III avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet E. Zethelius, v. ordf., hovrättsrådet S. D. Sanne*, e. o. assessorn J. Gyllensvärd samt adj. led. S. Egersten och Å. Sundquist.
    IV avd.: lagmannen T. Salén, hovrättsrådet B. Scherdin, v. ordf., hovrättsrådet G. Hagströmer*, e. o. assessorn A. Loheman och adj. led. S. Rudholm.

 

302 PERSONALNOTISER    V avd.: lagmannen H. Leijon, hovrättsrådet S. Björklund*, v. ordf., hovrättsrådet R. Senndahl samt e. o. assessorerna C. Hamilton och J. Oldin.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsrådet F. Hägglund*, v. ordf., hovrättsrådet K. Ericsson samt e. o. assessorerna E. Larsson och E. Odevall.
    VII avd.: lagmannen E. Drangel, hovrättsrådet A. Adelsohn, v. ordf., hovrättsrådet R. Pihl*, e. o. assessorn G. Lagergren och adj. led. S. Jacobsson.
    VIII avd. jämte vattenöverdomstolen: lagmannen P. Poss*, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., G. Thulin, v. ordf., hovrättsrådet N. Jansson, e. o. assessorerna T. Mellgard, O. Lindhagen, L. Lindberg, A. Hallström och adj. led. S.-E. Bergstrand. I vattenöverdomstolen tjänstgör därjämte kammarrådet Per Gavelius.


Göta hovrätt.


    I avd.: lagmannen Ove Lundin, hovrättsråden Sven Ruhe*, v. ordf., och Bertil Höijer, assessorn Bertil Olsén samt adj. led. Ragnar Nilson.
    II avd.: hovrättsråden Ingemar Lilja, ordf.,1 Bo N:son Dag, v. ordf., assessorerna Knut Ahlbom* och Erik Öhlén* samt adj. led. Bo Swartling.
    III adv.: lagmannen Olof Engqvist, hovrättsråden Nils Brodén, v. ordf., och Lennart Wetterling samt assessorerna Per Karlberg* och Harald Kastrup.


Hovrätten över Skåne och Blekinge.


    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm* samt assessorn S. Larsson.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström, assessorerna P. Ryding och C. G. Persson.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och B. Möller samt assessorerna J. Björling och H. Schunnesson.


Hovrätten för Västra Sverige.


    I avd.: presidenten H. Elliot, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., P. O. Hainer*och C. I. Lefwander samt assessorn G. Ernulf.
    I den mån presidenten Elliot ej deltager i lagskipningsarbetet tjänstgör å avd. I adj. led. L. Öhrbom.
    II avd.: lagmannen O. Bäcksin, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., Å. Bonge*, assessorn B. Erichs samt adj. led. O. Thulin.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung* samt adj. led. S. Petterson och S. Sigander.


Hovrätten för Nedre Norrland.


    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet N. Graneli,* v. ordf., assessorerna R. Hermansson, L. Dixelius och S. Melin.
    II avd.: lagmannen A. Bexelius*, hovrättsrådet T. Melin, stf v. ordf., assessorn Å. Åkebring och adj. led. I. Henkow.


Hovrätten för Övre Norrland.


    I avd.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsråden W. Larsson, v. ordf., och B. Rydstedt samt e. o. assessorn G. Hammarström.
    II avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsråden G. Lindskog*, v. ordf., B. Åström och I. Lidbeck, e. o. assessorn B. Zethraeus samt adj. led. C. M. Elgenstierna.