304 PERSONALNOTISER    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 april 1953 utnämnt e. o. assessorn i hovrätten för Nedre Norrland Rune Hermansson att vara tingsdomare i Medelpads östra domsaga;
    30 april 1953 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Gösta Källblad att vara tingsdomare i Södertörns domsaga. Tillika har K. M:t beviljat Källblad ledighet från tingsdomarämbetet t. o. m. 31 juli 1953 för att tjänstgöra ss rådman vid Stockholms rådhusrätt.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    10 april 1953 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Staffan Larsson att vara bitr. vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol;
    s. d. förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Lars Schoultz att, räknat fr. o. m. 1 april 1953, t. v. t. o. m. 31 mars 1956 vara vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    10 april 1953 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Lund Anders Bruzelius att vara civilrådman i samma stad;
    24 april 1953 till ordf. å avdelning inom Stockholms rådhusrätt förordnat
    fr. o. m. 1 maj 1953 t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 rådmännen i Stockholm Mauritz Gullstrand, Hilding Stefenson, Eric Österberg, Titus Linnell, Curt Nordström, Eric Gauffin, Gunnar Hedelius, Atle Eriksson, Sven Nordlund, Harald Källander, Carl-Fredrik Sandell, Erik Holmstrand, Henrik Lundquist, Gösta Widell, Henning Bruce och Set Tidstrand samt
    fr. o. m. 1 maj 1953 t. v. under deras återstående tjänstetid rådmännen i Stockholm Per Torsten Wiesel, Gösta Rising och Gunnar Cervin;
    30 april 1953 utnämnt e. rådmannen i Göteborg Lage Samuelson att vara rådman där;
    s. d. utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Östersund Sverker Lien att vara civilrådman där.

 

    Sveriges advokatsamfund Såsom ledamöter ha antagits
    17 april 1953 Hans-Henning Lennman, Norrköping, samt Bengt-Erik Anderson, Gunnar Ehrner och Gunnar Engberg, Sthm, samt
    29 maj 1953 Arne Gullack, Borås, Hakon Evers och Hans Lundberg, Göteborg, Stig Agestam, Eslöv, och Erik Wennerström, Sthm.

 

    Universiteten. För vinnande av juris doktorsgrad disputerade jur. lic. Nils Grenander 22 maj 1953 vid Sthms högskola på avhandlingen »Studier rörande redareansvarets legala begränsning».
    Vid Sthms högskola promoverades 29 maj 1953 till filosofie hedersdoktor, bl. a., riksmarskalken Ekeberg; till juris doktorer honoris causa promoverades s. d. justitieråden Gösta Walin och Nils Beckman samt byråchefen Åke v. Zweigbergk.
    Professor emeritus Albert Ernberg promoverades 30 maj 1953 till jurisjubeldoktor vid Lunds universitet.

 

Trycklov meddelat d. 6/6 1953.