Ur svenska tidskrifter 1953.

 

    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 1. E. G. WESTMAN, Om kommunala nämnders delegationsrätt, s. 1—9. — ARNE IRSTEN, Om den föreslagna nya lagstiftningen på kartellområdet, s. 10—14. — G. LINDENCRONA, Om statsbidrag till kommuner, s. 15—23. H. 2. HALVAR SUNDBERG, Ur regeringsrättens årsbok 1951, s. 65—78. — GUSTAF PETRÉN, Justitieombudsmannens uppsikt över förvaltningen, s. 79—95.
    Juristnytt. Nr 2. Tingsnotarier och aspiranter i domsagorna den 15 januari 1953, s. 29—32.
    Sociala meddelanden. H. 1. SVEN MELLBERG, Samarbetet mellan kriminalpolis och barnavårdsnämnd, s. 30—34. H. 3. TORSTEN ERIKSSON, Samhällsutvecklingen och förändringarna inom brottsligheten. Ett debattinlägg i Svenska kriminalistföreningen, s. 141—147. — LARS BOHLIN, Vem är den unge brottslingen?, s. 148—151. ALGOT ANDERSSON, Om behandlingen av ungdomsbrottslingar, s. 152—156. H. 5. ERIK KARLMARK, Om tystnadsplikt och uppgiftsskyldighet inom människovården, s. 272—277. — HARRY VIDEMYR, En försöksform i kampen mot ungdomsasocialiten i Stockholm, s. 278—281.
    Socialmedicinsk tidskrift. H. 2. ALFRED PETRÉN, Om vården av psykiskt abnorma alkoholister, s. 63—69.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 1. NILS HERLITZ, Nordiska rådet, s. 1—26. FREDRIK LAGERROTH, »Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta», s. 27—40. IVAR AGGE och HALVAR G. F. SUNDBERG, Kostnaden för polisbevakning vid offentliga tillställningar, s. 87—95. — C. R. TERSMEDEN, Om säkerhet som ställes för bidrag till stads gatukostnad, s. 95—99.
    Svensk skattetidning. H. 1. OLOF ÅKESSON, Regeringsrättsutslag 1952, s. 1—106.
    Svensk tidskrift. H. 4. NILS HERLITZ, Nordiska rådets början, s. 172—183.
    Svenska stadsförbundets tidskrift. H. 3. FRITZ KAIJSER, Något om reservationsrätten i kommunala beslutande och förvaltande organ, s. 132—140.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 1. ÅKE MALMSTRÖM, Processläget i vissa tvister som röra dödsbo och dödsbodelägare, s. 3—6. — EINAR HOLM, Om domarens bundenhet och frihet, s. 7—10. — AXEL OLSSON, Ett bidrag till frågan om narkoanalysens användning i brottmålsprocessen, s. 11—17. — Till tolkningen av begreppet god advokatsed. En redogörelse för vissa av advokatsamfundets styrelse meddelade beslut i disciplinärenden m. m., s. 20—49. — Från praxis i arvodesärenden, s. 50—60.
 

S. R.