Efterutbildningskurser för domstolsjurister. Under våren 1953 har justitiedepartementet anordnat två efterutbildningskurser för domare, åklagare och advokater. Sedan departementet hösten 1949 startade denna kursverksamhet för att bereda vid domstolarna arbetande jurister tillfälle att teoretiskt och praktiskt studera kriminologiska och kriminalpolitiska frågor m. m., har med vårens kurser hållits sammanlagt tio kurser i mellersta och södra Sverige. Att ingen kurs förlagts till Norrland beror på svårigheten att där inom ett begränsat geografiskt område demonstrera olika typer av anstalter.
    De båda kurserna ägde rum i Uppsala d. 6—13 maj och i Växjö d. 26 maj—2 juni med omkring 50 deltagare i varje kurs. Uppsalakursen var planerad i samråd med Uppsala universitets rektor prof. Åke Holmbäck och leddes av prof. Ivar Strahl. Kursen i Växjö leddes under de första kursdagarna av landshövding Thorwald Bergquist, vilken även medverkade med en föreläsning om »Erfarenheter från interneringsnämndens verksamhet». Växjö-kursen leddes i fortsättningen av hovrättsrådet Jean Olsson, Göteborg. I övrigt medverkade såsom föreläsare och diskussionsinledare vid de båda kurserna väsentligen samma företrädare för de juridiska fakulteterna, fångvård, ungdomsvård, alkoholistvård, rättspsykiatri och sinnessjukvård som vid tidigare kurser. Ett stort antal anstalter i och i trakten av de städer, till vilka kurserna förlagts, besöktes under kursdagarna.
    Uppsala och Växjö städer visade gästfrihet genom mottagningsluncher i samband med kursernas öppnande. Därjämte voro deltagarna i Uppsalakursen inbjudna till Juridiska föreningens i Uppsala vårfest på Östgöta nation. I Växjö voro kursdeltagarna en kväll landshövdingeparet Bergquists gäster vid en mottagning på residenset.
    Då alltjämt många som anmält sig till ifrågavarande kurser icke kunnat erhålla plats samt andra fått plats men sedermera blivit förhindrade deltaga, komma ytterligare kurser att anordnas. Riksdagen har också för budgetåret 1953/54 beviljat medel till nya efterutbildningskurser.
 

O. Hg

 

    Tingshusinvigning i Klippan. D. 13 juni 1953 invigdes Norra Åsbo domsagas nya tingshus i Klippan under mycket högtidliga former. Häradsrätten, domsagans personal och ett stort antal inbjudna samlades först till en andaktsstund i Gråmanstorps kyrka. Själva invigningen ägde därefter rum i det nybyggda tingshusets tingssal och förrättades — sedan tingshusstyrelsens ordf. nämndemannen Agard Andersson och häradshövdingen Arthur Ramfors hållit hälsningsanföranden — av presidenten Ivar Wieslander. Efter invigningen ägde medaljutdelning rum och förevisades det utmärkt väl inredda tingshuset för de inbjudna. På kvällen hade tingshusstyrelsen middag på Gästgivaregården för ett hundratal personer.
    Det nya tingshusets arkitekt är byggnadsrådet Hans Brunnberg, son till förutvarande häradshövdingen i domsagan.

B. L.