OLOF KINBERGS KRIMINOLOGISKA ARBETEN

 

1. Om fängelseläkarnas rättspsykiatriska sakkunskap (ASvL 1907).
2. Om behandlingen av kriminella sinnessjuka (ASvL 1908).
3. Brottslighet och sinnessjukdom. En kritisk studie över det rättsliga förfaringssättet i Sverige rörande för brott tilltalade personer av tvivelaktig sinnesbeskaffenhet samt över behandlingen av kriminella sinnessjuka. Gradualavhandling. Sthm 1908.
3 bis. Über das strafprozessuelle Verfahren in Schweden bei wegen Verbrechen angeklagten Personen zweifelhaften Geisteszustandes nebst Reformvorschlägen (övers. och bearb. av nr 3; Jurist-psychiatr. Grenzfragen, Halle 1913).
4. Kriminalpolitiska riktlinjer och förslag (i samarbete med A. och TH. PETRÉN; ASVL 1909).
5. Om de psykopatiska tillståndens civilrättsliga betydelse (ASvL 1910).
6. Uber die Unzulänglichkeit aller Versuche einen Begriff der Zurechnungsfähigkeit festzustellen (Monatsschr. f. Kriminalpsychologie u. Strafrechtsreform, Köln 1911).
7. Om formen för rättspsykiatriska utlåtanden (ASvL 1911).
8. Om obestämda straffdomar (Kriminalistkongressen i Sthm 1911).
9. Über obligatorische gerichtlich-psychiatrische Untersuchung von gewissen Kategorien von Angeklagten (Verhandl. des internat. Kongresses f. Krim. Anthropologie, Köln 1911).
9 bis. Obligatory Psychiatric Examination of certain Categories of Accused Persons (Journ. Crim. Law and Criminology, Chicago 1912).
10. Om den rättsliga handlingsförmgan från psykiatrisk synpunkt (TfR, Oslo 1913).
11. Alcool et Criminalité (Archives d'Anthropol. Crim., Lyon 1913).

11 bis. Alcohol and Criminality (Journ. Crim. Law and Criminology, Chicago 1915).

 

Förkortningar (betr. andra tidskrifter m. m. än juridiska): ASvL Allmänna Svenska Läkartidningen. — SvL Svenska Läkartidningen. — NK Å Nordisk kriminalistisk årsbok. — SvKÅ Svenska kriminalistföreningens årsmötesförhandlingar. — TfN Tidskrift för nykterhetsnämnderna. 

470 OLOF KINBERGS KRIMINOLOGISKA ARBETEN12. Om de sinnessjukas och psykiskt abnormas straffrättsliga behandling (ASvL 1916).
13. Rättspsykiatriska utlåtanden 1907—1916 (Sthm 1917).
14. Om de s. k. tillräkneligheten (Sv. Läkarsällskapets Handl. 1914).
14 bis. Om den s. k. tillräkneligheten (Bearb. av nr 14, Sthm 1917).
15. Om den sakkunniges ställning till bevisningsproblemen vid rättspsykiatriska bedömningar samt om behandlingen av rättspsykiatriska ärenden i vårt land. (ASvL 1923).
15 bis. Om rättspsykiatriska ärendens behandling i vårt land. Diskussionsinlägg. (SvL 1923).
16. Om utskrivning av kriminalpatienter (SvL 1923).
17. Om rättspsykiatriska ärendens behandling i vårt land (SvL 1924).
18. Om s. k. lösdrivare och deras behandling (SvL 1924).
18 bis. On so-called Vagrants (Journ. Crim. Law and Criminology, Chicago 1933).
19. Sur les objectifs des services psychiatriques des établissements pénitentiaires (Comptes rendus du IX Congrés pénitentiaire international, Londres 1925).
20. Skyddsåtgärder mot s. k. förminskat tillräkneliga och mot farliga återfallsförbrytare (SvJT 1925).
21. Området för s. k. förminskad tillräknelighet med särkild hänsyn till lagen om förvaring av förminskat tillräkneliga (SvKÅ 1928).
22. Lagen om de sinnessjuka (Medicinskt folkbibliotek. Sthm 1926).
23. Har ett på empirisk-psykologisk grund uppbyggt straffsystem användning för ett tillräknelighetsbegrepp? (SvJT 1929).
23 bis. Un systéme pénal édifié sur une base empirico-psychologique a-t-il besoin du concept de la responsabilité? (Archivio di Antropol. Crim., Torino 1930.)
23 ter. Findet ein auf empirisch-psychologischem Grund aufgebautes Strafsystem Verwendung für einen Zurechnungsfähigkeitsbegriff?(Zeitschr. f. d. ges. Psychiatrie u. Neurologie 1933.)
23 quater. Will a Conception of Imputability be of Practical Use in a Penal System founded on Empirical Psychology? (Brit. Journ. of Med. Psychol. 1941.)
24. En ovanlig lagbrytare (SvL 1930).
25. Förvarings- och interneringslagarnas tillämpning (SvJT 1930).
26. Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk belysning (Sthm 1930).
27. On the Relative Importance of the General and Individual Preventive Effect of Criminal Law (Proceedings of the 1:st Internat. Congress on Mental Hygiene, Washington, D. C., 1930).
27 bis. Über die relative Bedeutung der Generalprävention und der Spezialprävention (Monatsschr. f. Krim. Psych. u. Strafrechtsreform, Köln 1930).
28. Nya synpunkter på rättsläkarens uppgifter vid bedömning av tilltalades sinnesbeskaffenhet (Nord. Med. Tidskr. 1930).
29. Läkarens sociala uppgifter (Med. Fören. Tidskr. 1930).
30. Åklagarens uppgifter med hänsyn till den nya svenska lagstiftningen mot abnorm- och vanebrottsligheten (Nord. Tidskr. f. krim. teknik 1931).

 

OLOF KINBERGS KRIMINOLOGISKA ARBETEN 47131. Reformtankar rörande behandlingen av abnorm- och vanebrottsligheten (SvJT 1931).
32. Les lois suédoises de défense sociale contre les anormaux criminels et délinquants d'habitude. Conférence faite dans la Salle des Fétes, Faculté de Droit, Sorbonne (Revue int. de droit pénal 1931).
33. La loi suédoise relative au traitement des alcooliques. Conférence faite dans la Salle des Fétes, Faculté de Droit, Sorbonne (Revue int. de droit pénal 1931).
34. Scientific Criminology and Responsibility (Acta psychiatr. et neurol. 1932).
35. Rättspsykiatrisk och kriminalbiologisk expertis (SvL 1933).
36. Monstra (Fönstret 1932).
37. Nykterhetsnämndernas kriminalpolitiska uppgift (SvL 1933).
38. Ungdomskriminalitetens behandling (SvKÅ 1933).
39. Framtidens kriminalpolitik (Nykterhetsfolkets kalender 1934).
40. Särskilt yttrande m. anl. av K. M:ts remiss till Socialstyrelsen rör. förslag till ändring i barnavårdslagarna (Sociala meddelanden 1934).
41. Familjemord av schizoid under emotionellt omtöckningstillstånd (SvL 1934).
42. Om sexualförbrytare (i Sex läkare om sexualproblemet, Sthm 1934).
43. Om medicinska åtgärder till brottslighetens förebyggande (Mentalhygienisk Tidskr., Helsingfors 1934).
44. Mord å son, begånget i tillstånd av svår psykologisk missanpassning (SvL 1934).
45. Dråpförsök begånget av ung man mot hans fästmö under omtöckning av medvetandet (SvL 1934).
46. Varför bli människor brottsliga? Kriminalpsykologisk studie (Sthm 1935).
47. Ungdomsbrottsligheten (SvJT 1935).
48. Mord å eget barn utom äktenskapet, begånget av schizoid kvinna i tillstånd av psykologisk missanpassning (SvL 1935).
49. Basic Problems of Criminology (övers. och bearb. av n:ris 25 och 45, belönad med Lombrosoakademiens Lombrosopris för 1935, London & Copenhagen 1935).
50. Utlåtande med förslag till åtgärder rörande vården av själsligt sjuka och abnorma tillhörande området för samhällets skyddsåtgärder för unga ascoiala (K. prop. 219/36 1935).
51. Utlåtande ang. för uppsåtlig misshandel varav döden följt tilltalade A. K. J:s sinnestillstånd (Medd. från med.styrelsen, Sthm 1935).
52. Utlåtande ang. för mordbrand tilltalade hustru E. P:s sinnesbeskaffenhet (Medd. från med.styrelsen 1935).
53. Yrkesmässig fosterfördrivning utövad av en konstitutionellt abnorm, starkt dysplastisk, infantil och tachytym kvinna utan något slag av medicinsk utbildning (SvL 1935).
54. Entwicklungslinien des schwedischen Gesetzgebungs gegen Trunksüchtige (Monatsschr. f. Krim. Psychol. u. Strafrechtsreform, Köln 1936).
55. Sexualförbrytare (SvKÅ 1936).
56. Kriminalpsykologi och kriminalpolitik (Tiden 1936).
57. Sexualförbrytare (Tidskr. f. sexuell upplysning 1936).

 

472 OLOF KINBERGS KRIMINOLOGISKA ARBETEN58. Kriminalpolitikens centrala organisation (Finl. krim. för. förhandl. Helsingfors 1936).
58 bis. Kriminalpolitikens centrala organisation (SvJT 1937).
59. Ändringar i strafflagens 18 kap. (SvJT NKÅ 1936.)
60. Rånförsök under asteniskt-emotionellt omtöckningstillstånd (SvL 1937).
61. Publicitet och samhällsåtgärder till skydd för och mot abnorma kriminella (SvL 1937).
62. Om behandling av alkoholbrottsligheten (TfN 1937).
63. La prophylaxie du crime et du délit (Comptes-rendus du IIème Congrés International d'Hygiéne mentale, Paris 1937).
63 bis. La prophylaxie du crime et du délit (Criminalia, Roma 1937).

63 ter. La prophylaxie du crime et du délit (Archivos de Medicina Legale Identificaçao, Rio de Janeiro 1938).

63 quater. La Profilaxis del Crimen (Archivos de Medicina Legal, Buenos Aires 1938).
63 quinquies. La prophylaxie du crime et du délit (Acta psych. et neurol. 1938).
63 sexies. La prophylaxie du crime (L'écrou, Bruxelles 1939).
64. Summarisk läkarundersökning i samband med personundersökning (SvJT 1938).
65. Om behandlingen av kriminella psykopater i åldern 18—21 år (NKÅ 1937).
66. Vanemässiga bedrägerier av man lidande av posttraumatisk hjärnskrumpning med epileptiforma anfall och psykisk invaliditet (SvL 1938).
67. La prophylaxie criminelle en Suéde (Comptes-Rendus de Ier Congrès International de Criminologie å Rome 1938).
68. Varför ger villkorlig dom så ofta dåligt resultat? (SvJT 1938).
69. Impressions of Criminal Policy in Greece (The Howard League Journ. 1938).
70. Sociala förhållanden på Balkan (Soc. Demokraten 11/2, 16/2, 28/2, 5/3, 9/4, 10/4 1938).
71. De la morale comme phénomène social objectif (Theoria 1939).

71 bis. De la morale comme phénoméne social objectif (Giustizia penale, Roma 1939).
71 ter. De la morale comme phénoméne social objectif (Festskr. för prof. Antti Tulenheimo 1939).

71 quater. The Moral Function as an Objective Social Phenomenon (The Brit. Journ. of Med. Psyhcol. 1948).
72. Ungdomsbrottsligheten (Finl. krim. för. förhandl. 1939).
73. Förslag till centralisering av kriminologisk, psykologisk och antropologisk forskning och undervisning (Nord. Medicinsk Tidskr. 1939).
74. Sinnessjukvård och fångvård (Nord. Medicin 1939).
75. Om kausal behandling av sexualförbrytare (SvJT 1941).
76. De l'autorité compétente et des principes à appliquer pour la détermination des individus tribulataires d'un traitement spécial, à raison des tares psycho-physiologiques particulières ou de récidivespénales caracterisées (Comptes Rendu du Congrés Pénitentiaire, Rome 1940).

 

OLOF KINBERGS KRIMINOLOGISKA ARBETEN 47377. Alkoholbrottslingar I: Misshandel, rån och olovligt tillgrepp under komplicerat rus (TfN 1940).
78. Alkohol och trafikfarlighet (Tidskr. för Systembolagen 1940—41).
78 bis. Alkohol och Trafikfarlighet, Sthm 1941.
79. Förskingringsbrottet i sociologisk och psykopatologisk belysning (SvJT 1941).
80. Alkoholbrottslingar II: Försök till hustrudråp under omtöckning (TfN 1941).
81. Alkoholistbrottslingar III: Hustrudråp under omtöckning i bakrus (TfN 1941).
82. Den ifrågasatta höjningen av straffmyndighetsåldern (SvJT 1941).
83. Det bio-psykologiska konstitutionsproblemet (i Människokunskap och människobehandling, Sthm 1941).
84. Socialläkarens uppgifter i samhället (Sthm 1941).
85. Problembarn och barnproblem (Tiden 1942).
86. Bedrägliga frimärksmanipulationer av höggradigt subvalid postassistent under inflytande av psykiska rubbningar i samband med lungtuberkulos och perniciös anämi (SvL 1942).
87. Strömungen in der jetzigen schwedischen Kriminalpolitik (Monatsschr. f. Krim. psych. u. Strafrechtsreform 1942).
88. Alkoholbrottslingar IV: Misshandel och dråpförsök under komplicerat rus (TfN 1942).
89. Lagförslaget angående homosexualiteten kritiseras (SvL 1942).
90. Till alkoholmissbrukets skuldregister I (TfN 1942).
91. Den asociala ungdomens problem (Tiden 1942).
92. Till alkoholmissbrukets skuldregister II (TfN 1942).
93. Till alkoholmissbrukets skuldregister III (TfN 1942).
94. Incestproblemet i Sverige (tills. m. G. Inghe och Svend Riemer, Sthm 1943).
95. Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m. (SvL 1943).
96. Strafflidande som självändamål (SvJT 1943).
97. Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser (SvL 1943).
98. Brottmålsdomarens utbildning (NKÅ 1943).
99. Socialpsykologiska faktorers inflytande på brottmålsprocessen (FJFT 1945).
99 bis. Socialpsykologiska faktorers inflytande på brottmålsprocessen (Sthm 1945).
99 ter. Densamma (Människa och miljö 1946).
100. Straff eller straffrihet (SvL 1945).
100 bis. Punishment or Impunity (Acta Psych. et neurol. 1946).
101. Behandlingen av alkoholbrottslingar (NKÅ 1945).
102. Tillämpningen av 5: 5 S.L. i dess nya formulering (Förhandl. vid psyk. för. årsmöte 1945).
103. Socialmedicinsk behandling av fyllerister (TfN 1946).
103 bis. Densamma (Nord. Medicin 1946).
104. The Concept of Psychopathy and the Treatment of so-called Psychopaths (Proceedings of the International Congres of Psychiatry, Copenhagen 1946).
104 bis. The Concept etc. (Theoria 1946).

 

474 OLOF KINBERGS KRIMINOLOGISKA ARBETEN104 ter. The Concept etc. (Journal of Mental Science 1947).
104 quater. H εννια τεζ "Ψνχοπαнειхζ,, ххι η μεταхειοεσιζ ххλογμενο"ψνxοπxθν,, [∑οΦρονισιхε επιθεωρεσιζ. Aθηναι 1949].
105. Kriminologisk forskning och undervisning (NKÅ 1947).
106. Le probléme sociologique de la sécurité économique individuelle (Nature des problémes en philosophie. Entretiens d'été Lund 1947).
107. Har Esarpmannen mördat sin hustru? (SvL 1947).
108. T. Sondén och Esarpsmålet (SvL 1947).
109. Le droit de punir (Theoria, Unesco-nummer 1948).
110. Forensic Psychiatry without Metaphysique (Proceedings of the Internat. Congress of Mental Hygiene, London 1948).
110 bis. Densamma (Journ. Crim. Law and Criminology, Chicago 1950).
110 ter. Psychiatrie médico-légale sans métaphysique (Revue internationale de droit pénal, 1949).
111. Fångvårdens förfall (Dagens Nyheter 25/5 1949).
112. Särskilt yttrande till strafflagberedningens utlåtande över 1948 års förslag till lösdrivarlag 1949.
113. Rättspsykiatrins metodik och uppgifter inom kriminalpolitiken (Festskr. för Karl Schlyter 1949).
114. Fallet Brekke (Stockholms-Tidningen 6/11, 27/11 1949).
115. Behandling av alkoholbrottslingar (Sthm 1949).
116. Betänkande med förslag angående det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation (SOU 24/1950).
117. Les situations psycho-sociales précriminelles révélatrices des caractères de la dangerosité (Theoria 1950).
117 bis. Densamma (Bulletin de la Société International de Criminologie 1951).
118. The Criminological Institute at the University of Stockholm (The British Journal of Delinquency, 1950).
119. La prison facteur criminogéne (Theoria 1951, Festskr. för E. Tegen 1951).
119 bis. Densamma (Comptes du IIe Congrès Internat. de Criminologie, Paris 1950).
120. Vad händer med brottsligheten? Vad skall vi göra med brottsligheten? (Stockholms-Tidningen 12/11, 23/11 1951).
121. L'expérience suédoise en matière de psychiatrie criminelle (Conférence faite au Cours Internat. de criminologie, Paris 1952).
121 bis. The Swedish Organization of Forensic Psychiatry (Journ. Crim. Law and Criminology, Chicago 1953).
122. L'étudie psychiatrique des situations précriminelles (Conférence faite au Cours Internat. de Criminologie à Paris 1952).
123. Lagen och de psykiskt sjuka (Sthm 1952).
124. Reflexions critiques sur la prévention soi-disant générale (Theoria 1953).
124 bis. Densamma (Revue de Criminologie et de police scientifique, Genéve 1954).
124 ter. Om den s. k. allmänpreventionen (SvJT 1953).
125. Bot mot billån (Dagens Nyheter 30/7 1953).

 

OLOF KINBERG fyller d. 23 sept. 1953 80 år. Ang. biografiska data se SvJT 1943 s. 561.