Wirtschaft und Wettbewerb. Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Marktordnung. Verlag Handelsblatt, Düsseldorf, und AZED A. G., Basel. Abonnemang (c:a 12 häften årligen) 66 sfr.

 

    I nov. 1951 startades en ny internationell tidskrift för studiet av de juridiska och ekonomiska frågor som berör näringslivets konkurrensproblem. Tidskriften som hittills i månatliga häften presenterat ett mycket rikhaltigt

 

48 LITTERATURmaterial, främst rörande näringslivets koncentrationsproblem i olika länder samt amerikansk och europeisk kartellagstiftning och -rättskipning, är indelad i 7 delar: avhandlingar, internationella rapporter, redogörelser för (kartellrätts-)praxis, domstolsutslag och administration, debatt, dokumentation och litteraturöversikt. Vissa delar av texten sammanfattas på engelska.
 

G. S.