Handbok i militär rättsvård (RättsH). 1953 års upplaga. 101 s. Beställes från Armébokförrådet, Sthm 10.

 

    Den nuvarande militära straff- och processlagstiftningen tillkom år 1948. Den militära strafflagstiftningen består främst av 26 och 27 kap. i allmänna strafflagen jämte lagar om disciplinstraff för krigsmän och om dödstraff i vissa fall då riket är i krig, den militära processlagstiftningen återfinnes främst i militära rättegångslagen. De nu nämnda, d. 30 juni 1948 utfärdade lagarna kompletteras bl. a. av militära rättsvårdskungörelsen d. 19 nov. 1948 samt av en kungörelse ang. krigsrätt d. 9 febr. 1951.
    Till den militära strafflagstiftningen finnes en av REGNER och HENKOW utgiven juridisk kommentar, varemot en sådan till de processuella bestämmelserna saknas (se SvJT 1952 s. 372). Det förtjänar därför påpekas att byråchefen för lagärenden i jusitiedepartementet SIGURD DENNEMARK, som tidigare skrivit en kort »Promemoria för befattningshavare vid krigsmakten angående den nya militära straff- och processlagstiftningen», numera såsom ersättning härför författat en något utförligare handbok i ämnet. Handboken, vilken liksom promemorian utarbetats på uppdrag av chefen för försvarsstaben, är avsedd för de militära befattningshavare som närmast ha att ta befattning med rättsskipning och rättsvård, såsom bestraffnings- och tillrättavisningsberättigade chefer, straffregisterförare och föreståndare för militärhäkten, varjämte den passar till lärobok i militär rättsvård vid staber, förband och skolor. Boken vänder sig alltså icke till jurister, men den däri lämnade klara och korrekta översikten av ämnet kan ha intresse för både juris studerande och praktiserande jurister.

N. B.