Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1952 (ang. år 1951 se SvJT 1952 s. 485) har nämnden under åren 1928—1952 (siffrorna för år 1952 angivas i det följande inom parentes) prövat 2 787 (343) mål beträffande ifrågasatt förvaring eller internering, därav 45 (3) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 1 686 (180) mål, därav 25 (1) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 171 (19) mål, därav 3 (0) kvinnor, samt avstyrktes och ådömdes icke i 783 (123) mål, därav 16 (2) kvinnor. Förvaring avstyrktes men blev ådömd i 30 (15) mål, därav 1 (0) kvinna. — Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 88 (1 — avseende återintagning) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 3 (0) mål samt avstyrktes och ådömdes icke i 15 (0) mål, alla beträffande män. Återintagning till internering i säkerhetsanstalt avstyrktes beträffande en man under år 1952 men ådömdes.
    Intill utgången av år 1952 har nämnden på prov utskrivit 1 315 (206) förvarade, därav 28 (1) kvinnor, samt 72 (2) internerade.
    Beträffande första återfall i fråga om de förvarade, som utskrivits på prov under åren 1946—1952, hänvisas till nedanstående tabell.

 

Under första, andra o. följ. år efter utskrivningsåret dels (A) återhämtade eller återintagna för fortsatt förvaring och dels (B) dömda till straffarbete eller fängelse.1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Summa

 

M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.Utskrivna på på prov 82 2 79 5 112 3 125 4 171 1 180 1 205 1 954 171:a året A 9 2 13 1 22 1 56 2 73 — 88 — 67 — 328 6B 1 — 3 — 2 — 14 — 17 — 23 — 11 — 71 —2:a året... A 14 — 6 — 30 — 7 2 18 — 10 — — — 85 2B 5 — 3 — 13 — 4 — 4 — 5 — — — 34 —3:e året A 3 — 13 — 4 — 6 — — — — — — — 26 —B 2 — 3 — 4 — 9 — 5 — — — — — 23 —4:e året A 4 — 3 — — — — — — — — — — — 7 —B 3 — 2 — — — — — — — — — — — 5 —5:e året A — — — — — — — — — — — — — — — —B — — — — — — — — — — — — — — — —
    Vid 1952 års slut utgjorde antalet förvarade 431 män och 3 kvinnor samt antalet internerade 6 män.

Åke Lindqvist

 

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 11 april 1953 under ordförandeskap av presidenten Harry Guldberg sitt årsmöte i Stockholm. Vid förhandlingarna, som anordnats gemensamt med stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund samt i Stockholm verksamma åklagare, höll adj. led. Sten Rudholm föredrag över ämnet »Straffrättskommitténs blivande förslag till brottsbalk». Vidare diskuterades »Några spörsmål rörande förundersökning i brottmål». Inledare voro byråchefen Erik Vinberg och advokaten Per-Axel Weslien. — Till styrelseledamöter valdes från Svea hovrätt: presidenten Guldberg, lagmannen Paul Poss, hovrättsråden Erik Zethelius

 

528 NOTISERoch Folke Hägglund samt assessorn Johan Gyllensvärd; från Göta hovrätt: presidenten Joël Laurin, hovrättsrådet Nils Brodén och assessorn P. I. Karlberg; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn P. H. Schunnesson; från hovrätten för Västra Sverige: lagmannen Orvar Bäcksin, hovrättsrådet Sigurd Wildte och assessorn K. W. Modigh; från hovrätten för Nedre Norrland: presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof; samt från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Carl Romberg och lagmannen Yngve Kristensson. Föreningens medlemsantal var vid 1952 års utgång 164.