Helsingfors universitet. Vissa av de juridiska professurerna vid Helsingfors universitet (jfr SvJT 1950 s. 474) ha ombildats genom förordning d. 17 juli 1952. Mellan de båda professurerna i ekonomisk rätt har läroområdet fördelats så att prof. Arvo Sipilä numera är professor i arbetsrätt och prof. Ilmari Melander professor i jord- och vattenrätt. Den ena professuren i förvaltningsrätt har ombildats så att prof. Aarne Rekola numera är professor i finansrätt. I fråga om professuren i romersk och internationell privaträtt samt juridisk encyklopedi har läroområdets tyngdpunkt förskjutits så att prof. Aatos Alanen numera är professor i allmän rättslära och romersk privaträtt.
    I samband härmed har examensämnena även undergått förändring. De obligatoriska ämnena i juris kandidatexamen äro numera: nationalekonomi, allmän rättslära och romersk privaträtt, civilrättens allmänna del, handelsrätt, civilrättens speciella del, jord- och vattenrätt, arbetsrätt, statsförfattningsrätt, straffrätt, processrätt, internationell rätt, förvaltningsrätt och finansrätt. Examinand bör läsa en längre kurs och erhålla vitsordet cum laude approbatur i ett huvudämne. Såsom huvudämne godtages civilrättens allmänna eller speciella del, straffrätt, processrätt eller förvaltningsrätt. Frivilliga examensämnen äro rättshistoria, romersk privaträtt, internationell privaträtt och bokföring.

B. P-n

 

    Finska handelshögskolan i Helsingfors. Vid den finska handelshögskolan i Helsingfors — Kauppakorkeakoulu — har inrättats en andra professur i handelsrätt. Till innehavare av professuren utnämndes d. 29 juli 1952 adjunkten i civilrätt vid Helsingfors universitet, jur. dr Väinö Vihma.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 59    Prof. Vihma är född i Budapest 1907. Han blev jur. kand. 1930 och jur. dr 1945. Han har tjänstgjort och avancerat på domarbanan, huvudsakligen i Åbo hovrätt, och utnämndes 1947 till assessor i Östra Finlands hovrätt. Han blev 1947 docent i handelsrätt vid Helsingfors universitet samt 1948 adjunkt i civilrätt. Hans doktorsavhandling behandlade försäkringstagares upplysningsplikt vid ingåendet av försäkringsavtal enligt försäkringsavtalslagen. Avhandlingen har en resumé på svenska. Han utgav 1948 ett arbete om försäkringsavtalet och 1950 ett arbete om avtalsvite.

B. P-n