VILHELM LUNDSTEDT. Law and justice. (Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae. Edidit Åke Malmström. I.) Sthm 1952. Almqvist & Wiksell. 48 s.

 

    Vid den tredje internationella kongressen för komparativ rätt i London 1950 diskuterades bl. a. relationerna mellan rätt och billighet. För denna diskussion författade prof. LUNDSTEDT en rapport, vilken nu återges som första nummer i en av Institutet för jämförande rättsvetenskap i Uppsala utgiven skriftserie. Det saknas anledning att för svensk läsekrets beröra innehållet i denna skrift, som riktar sig till utländsk publik och som på engelska framställer några huvudpunkter i den kritik av rättsvetenskapens traditionella läror, vilken Lundstedt vid flera tillfällen tidigare utförligt framlagt på svenska. Det måste emellertid framhållas, att den språkliga formen knappast motsvarar de krav som böra ställas på ett arbete, som utgives av en svensk vetenskaplig institution och som avser att för utländska läsare presentera en insats i svensk rättsvetenskap. Dels finnas flera rena språkfel, dels och framför allt äro ordval och stil ofta föga idiomatiska. Några exempel må anföras. »Det nu sagda» återges med »the now said» (s. 41 r. 1). Konjunktiv användes för att utmärka indirekt anföring (s. 19 r. 4, s. 27 r. 9). Den tyska s. k. frirättsliga skolan kallas för »the free law-school», ett uttryck som närmast leder tanken till en juridisk fakultet med avgiftsfri undervisning. S. 11 återfinnes följande sats: »In Sweden and several Continental countries equity is called 'Billigkeit'.» Att en viss uppfattning leder till cirkelresonemang uttryckes på följande sätt (s. 16): »However one reasons, there can be no continuity of thoughts, for one moves in eternal circles.» Det är att befara, att även en intresserad utländsk läsare kan få svårt att av framställningen bilda sig en uppfattning om vad prof. Lundstedt vill säga.

J. H.

 

Studia et documenta historiæ et iuris, XVIII, 1952. 415 s. Romae 1952. — Pontificium institutum utriusque iuris.
    Föreliggande volym av den höglärda tidskriften innehåller en rad bidrag på latin, franska, tyska och italienska. Den domineras av romerskrättsliga artiklar. Av något mera allmänt intresse är ett bidrag av VALENTINO CAPOCCI, Gli scavi del Vaticano alla ricerca del sepolcro di S. Pietro e alcune note di diritto funerario romano.

B. L.

 

MARTIN WAHLBÄCK & TORKEL NORDSTRÖM. Lagen om svenskt medborgarskap. Med förklarande anmärkningar. Sthm 1953. Norstedt. 144 s. Kr. 17,50.

 

    När det gäller att bedöma om en viss person är svensk medborgare, är det inte alltid tillräckligt att studera den nya medborgarskapslagen av år 1950. Icke sällan måste även äldre rätt, 1894 och 1924 års medborgarskapslagar, beaktas. Den »gula» Norstedtskommentaren till den nya lagen som utgivits av underståthållaren WAHLBÄCK och hovrättsrådet NORDSTRÖM ordf. och sekr. i den svenska kommitté som under skandinaviskt samarbete förberedde den nya lagstiftningen — grundar sig därför på förarbetena till

 

LITTERATURNOTISER 587såväl den nya som de båda äldre lagarna. De särskilda svårigheter som under dessa förhållanden äro förknippade med att kommentera den hithörande lagstiftningen förefaller att ha lösts på ett skickligt sätt. Arbetet utgör således inte någon systematiserad sammanställning av »klipp» från olika förarbeten utan är en genomarbetad kommentar. Språket är föredömligt enkelt och klart.
    I boken ha intagits texterna till 1894 och 1924 års medborgarskapslagar jämte en översikt av de viktigaste olikheterna mellan dessa lagar och den nya lagen. Boken avslutas med en formulärsamling — utförd efter klichéer, något som väl bidragit till det förhållandevis höga priset — samt sakregister.
 

S. R.