Förslag till lagstiftning om inskrivning av rätt till luftfartyg. Inom justitiedepartementet har av 1945 års lufträttssakkunniga framlagts betänkande (stencilerat) med förslag till lag om inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. Förslaget omfattar den lagstiftning som erfordras för att Sverige skall kunna biträda den i Genève d. 19 juni 1948 avslutade konventionen om internationellt erkännande av rätt till luftfartyg. De sakkunniga framhålla emellertid, att det under utredningen ådagalagts starka önskemål om en inhemsk lagstiftning i ämnet även oavsett konventionen och att det ansetts angeläget att tillgodose dessa önskemål.
    Man har funnit det i och för sig vara önskvärt att åt den föreslagna lagstiftningen giva en mera modern utformning än gällande inskrivningslagstiftning. Med hänsyn till lagberedningens pågående arbete med att reformera inskrivningsrätten i fråga om fast egendom — ett arbete vars resultat man icke torde hinna avvakta — har det emellertid ansetts lämpligt att man nu stannar för en lagstiftning som nära ansluter sig till det rådande inskrivningsväsendet, särskilt beträffande sjögående fartyg och fast egendom, och låter den nya lagstiftningen bliva föremål för revision sedan lagberedningens arbete avslutats.
    I svenska luftfartyg skall inteckning få meddelas endast till säkerhet för fordran å visst belopp i penningar. Dessutom avses äganderätten till sådantfartyg skola få antecknas. Före inteckning må endast den med fordran å bärgarlön eller å ersättning för särskilda oundgängliga kostnader för bevarande av luftfartyg förenade luftpanträtten utgå. Till det stora flertalet sjöpanträtter saknas däremot motsvarighet, något som torde medföra att inteckning i vederbörligen försäkrade luftfartyg bör betraktas som en förhållandevis god säkerhet.
    Med hänsyn till det sätt varpå luftfartsföretagen anskaffa sin ofta mycket dyrbara flygmateriel har det ansetts ändamålsenligt att medgiva gemensam inteckning i flera luftfartyg, varvid dock dessa fartyg skola svara primärt solidariskt för intecknat belopp. Även de till fartygen hörande reservdelarna skola få intecknas, under förutsättning att vissa formaliteter iakttagas och delarna befinna sig i Sverige eller någon annan till konventionen ansluten stat.
    När det gäller fartyg hemmahörande i andra konventionsstater, kunna inskrivningar av mycket skiftande natur vara att erkänna, exempelvis optionsrätt, vissa nyttjanderätter eller engelskt »mortgage».
    Den föreslagna lagstiftningen består av en lag om inskrivning av rätt till luftfartyg, en lag med vissa ur den under arbete varande luftfartslagen utbrutna bestämmelser om registrering och bärgning av luftfartyg, en lag i anledning av Sveriges tillträde till konventionen samt ett antal lagar angående ändring i befintlig lagstiftning, bl. a. handelsbalken, konkurslagen och utsökningslagen samt gällande stadganden om förverkande.
    Betänkandet har tillkommit efter överläggningar med utredningar i övriga nordiska länder. Det är undertecknat av lufträttssakkunnigas ordförande,

 

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 595riksmarskalken Ekeberg, samt av f. d. hovrättsrådet och divisionsordföranden Hugo Wikander, f. d. hovrättsrådet Allan Björklund och hovrättsrådet Karl Sidenbladh.

K. S.