Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1952 fire møter. På det første møte holdt høyesterettsadvokat Hans A. Michelsen foredrag om »Det offentliges ansvar for ferdselsuheld tillands og tilvanns». På det annet møte innledet høyesterettsadvokat Robert Meinich til diskusjon om »Bør erstatningsreglene i de nordiske billover ensrettes — og i tilfelle hvorledes?» Og i tilknytning hertil kom innlegg fra dansk, finnsk og svensk hold av henholdsvis landsretssagfører Jørgen A. Dreyer, direktør Eero Hagan og direktør, jur. kand. Jeppe-Göran Lindström. På foreningens tredje møte holdt overrettssakfører Ivar Sagbakken foredrag om »Aktuelle rettsspørsmål i livsforsikring». Og på det fjerde møtet kåserte byrettsdommer Bjarne Didriksen over »Summum jus, summa injuria». Foreningens styre var i 1952 det samme som tidligere. Formann var direktør, høyesterettsadvokat Dagfinn Dahl, Oslo.

J. T. B.

 

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde ved utgangen av 1952 260 medlemmer, hvorav 43 selskapsmedlemmer. I årets løp hadde foreningen fire møter med foredrag av overrettssakfører Brunsvig (»Kontrakter om bygging og reparasjoner av skip»), den engelske dommer, Sir Patrick Dewlin (»The principles of construction of charterparties, bills of lading and marine policies»), overrettssakfører Scheie (»Omkring beskatning av norsk skipsfart») og dispasjør, overrettssakfører Halvorsen (»Streiftog i Norsk Sjøforsikringsplan»). Foreningen har fortsatt utgitt »Arkiv for Sjørett» under redaksjon av professor Brækhus. Tidsskriftet er i 1952 utkommet med to hefter. Foreningens formann var nevnte år høyesterettsdommer E. Alten. Sekretær var høyesterettsadvokat Per Gram, Oslo.

J. T. B.

 

    Norsk Forening For International Ret (Norsk Avdeling av International Law Association) har i 1952 holdt tre foreningsmøter med foredrag av ekspedisjonssjef Hiorthøy om »Grunnloven og forholdet til utlandet», av høyesterettsadvokat Arntzen om »Fiskerigrensetvisten i Haag», av høyesterettsadvokat Rygh om »Rettigheter til sjøbunden og dens undergrunn» og av justissekretær Hambro om »Litt om forholdet mellem mellemfolkelige organisasjoner og den internasjonale domstol». Ifølge årsberetning fra våren 1953 har foreningen 68 medlemmer, hvorav 59 personlige. Formann var i 1952 høyesterettsdommer H. Bahr. Sekretær var overrettssakfører Evald Rygh, Oslo.

J. T. B.

 

    Den Norske Sakførerforening hadde representantskapsmøte i Oslo 17. juni 1952. Formann i foreningen var nevnte år fremdeles høyesterettsadvokat Einar Grette og fast ansatt sekretær høyesterettsadvokat Rolf Christophersen, Oslo. Sakførerforeningens medlemsantall var pr. 5. mars 1953 1 538.

 

604 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Oslo Krets (1. Krets) av foreningen hadde årsmøte 12. februar 1952. Som formann ble gjenvalgt høyesterettsadvokat Ragnar Christophersen. Sekretær var i 1952 høyesterettsadvokat Arne Bech. Kretsen hadde pr. 31. desember 1952 641 aktive og 87 passive medlemmer. Det ble på medlemsmøtene i 1952 holdt foredrag bl. a. av den engelske barrister J. E. S. Fawcett om »The Administration of Justice in England» og av generalkonsul Richard Bjercke om »Litt om etterfølgen i personlige firmaer og om kompaniskap». Som tidligere arrangerte kretsstyret i 1952 forelesninger for medlemmene. Av emnene kan nevnes »Prosedyre i sivile saker for Høyesterett», »Vassdragsregulering», »Aksjeselskap eller personlig firma — en skattemessig vurdering», »Opplegget av en sivil sak i første instans. Saksforberedelsen.», »Prosedyre, parts- og vitneavhøring under hovedforhandling i sivile saker», »Regnskapsanalyse», »Behandlingen av et dødsbo» og »Testament og ektepakt». Blandt de saker kretsstyret behandlet i 1952, gjaldt 13 uttalelser om god sakførerskikk og 13 uttalelser i salærspørsmål. Videre avsa kretsstyret en voldgiftsdom.

J. T. B.