MO:s ämbetsberättelse. MO har enligt sin till 1953 års riksdag avgivna ämbetsberättelse under 1952 gjort framställning till K. M:t bl. a. ang. fullföljd av talan mot hovrätts dom eller beslut varigenom disciplinstraff ålagts. Efter en redogörelse för hovrätternas praxis vid meddelande av fullföljdshänvisningar i hithörande fall — varav framgår att vid skilda hovrätter förfarits olika — förordar MO, att i förtydligande syfte sådan lagändring sker att prövningstillstånd enligt RB 54:10 p. 2 må meddelas allenast tilltalad som dömts till arrest i mer än 15 dagar.
    Redogörelsen för åtal och andra ärenden avser bl. a., förutom sedvanliga missfirmelser, frågor om gränsdragningen mellan undanhållande eller rymning och lydnadsbrott eller tjänstefel, om förutsättningarna för vidtagande av kroppsvisitation för eftersökande av förkommen materiel och om under vilka förutsättningar och i vilken ordning i tjänst varande värnpliktiga skola åtnjuta ledighet med anledning av mottagen kallelse till inställelse vid domstol.
    Berättelsen avslutas med sakregister till ämbetsberättelserna 1950—1953.
 

S. R.

 

    Justitiedepartementet. K. M :t har
    14 nov. 1952 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Torwald Hesser att t. v. biträda inom justitiedepartementet (bitr. sekr. i auktorrättskommittén);
    19 dec. 1952 förordnat andre kanslisekr. i dep. Lars Nordvall att fr. o. m. 1 jan. 1953 t. v. vara e. tjänsteman i lönegrad Cg 29 i dep.
    Chefen för justitiedepartementet har 30 dec. 1952 förordnat borgmästaren Erik Bendz, Halmstad, ordf., docenten Torsten Sondén, Malmö, och assessorn Nils Rappe, Hälsingborg, sekr., att såsom sakkunniga inom dep. utreda frågan om åtgärder för att nedbringa väntetiderna vid sinnesundersökning i brottmål m. m. Att såsom expert stå till de sakkunnigas förfogande har dep .chefen samtidigt tillkallat överläkaren Carl-Erik Uddenberg, Lund.