PERSONALNOTISER. 63    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 19 nov. 1952 uppdragit åt revisionssekreterarna Hugo Digman och Erik Alexanderson att med biträde av särskilt tillkallade sakkunniga verkställa utredning, Digman om kontrollen å guld, silver och platinaarbeten m. m. samt Alexanderson om detaljhandeln med tobaksvaror.

 

    Permanenta skiljedomstolen i Haag. K. M:t har 6 nov. 1952 till led. av permanenta skiljedomstolen i Haag för en tid av ytterligare sex år fr. o. m. 1 dec. 1952 utsett f. d. justitierådet Emil Sandström.

 

    Nedre justitierevisionen. E. o. assessorn i Göta hovrätt Liss-Eric Björkman, assessorn i hovrätten för Västra Sverige Anna-Lisa Vinberg och hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Carl-Gustaf Asplund ha förordnats att tjänstgöra i N. Rev., Björkman fr. o. m. 16 jan. 1953 och de övriga fr. o. m. 1 jan. 1953.

 

    Hovrätterna. K M:t har
    23 okt. 1952 utnämnt borgmästaren i Södertälje Olof Engqvist att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara lagman i Göta hovrätt;
    31 okt. 1952 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Jan Oldin att fr. o. m. 1 nov. 1952 vara e. o. assessor i samma hovrätt;
    14 nov. 1952 beviljat advokatfiskalen vid Svea hovrätt Emil Nilsson avsked från advokatfiskalsämbetet med utgången av febr. 1953;
    28 nov. 1952 utnämnt expeditionschefen i jordbruksdepartementet, t. f. statssekreteraren i samma dep. Olov Hegrelius och assessorn i Göta hovrätt Lennart Wetterling att fr. o. m. 1 dec. 1952 vara hovrättsråd i nämnda hovrätt;
    12 dec. 1952 till vice ordf. å avdelning i rikets hovrätter fr. o. m. 1 jan. 1953 t. v. förordnat
    i Svea hovrätt hovrättsråden Bengt Scherdin, Klas Hedström, Sven Afzelius, Sten Björklund, Tage Boye, Erik Zethelius, Arne Adelsohn och Folke Hägglund, Scherdin och Hedström under sin återstående tjänstetid samt Afzelius, Björklund, Boye, Zethelius, Adelsohn och Hägglund t. o. m. 31 dec. 1957,
    i Göta hovrätt hovrättsråden Nils Brodén, Ingemar Lilja och Sven Ruhe, Brodén och Lilja t. o. m. 31 dec. 1957 samt Ruhe t. o. m. 31 dec. 1953, i hovrätten över Skåne och Blekinge t. o. m. 31 dec. 1957 hovrättsråden Tage Lundquist, Gunnar Ekström och Håkan Moberg,
    i hovrätten för Västra Sverige t. o. m. 31 dec. 1957 hovrättsråden Jean Olsson, Erik Ahlgren och Sigurd Wildte samt
    i hovrätten för Övre Norrland t. o. m. 31 dec. 1957 hovrättsråden Gunnar Lindskog och Wolrath Larsson.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 28 nov. 1952 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Per-Axel Hansén att fr. o. m. 1 febr. 1953 vara häradshövding i Gällivare domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 31 okt. 1952 förordnat bitr. vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol, e. o. fiskalen i Svea hovrätt Karl-Gerhard Cars att fr. o. m. 1 nov. 1952 t. v. t. o. m. 31 okt. 1955 vara vattenrättssekr. vid nämnda vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    4 aug. 1952 beviljat borgmästaren i Östersund Iwan Wikström avsked från borgmästarämbetet med utg. av sept. 1952 (jfr nedan);
    20 aug. 1952 utnämnt civil- och brottmålsrådmannen i Halmstad Åke Svensson att fr. o. m. 1 okt. 1952 vara inskrivningsrådman i samma stad;
    25 sept. 1952 utnämnt tingssekr. i Oppunda och Villåttinge domsaga Gustaf Nordenström att vara assessor vid rådhusrätten i Karlstad;
    s. d. beviljat borgmästaren i Kristinehamn Elis Nordenfelt avsked från borgmästarämbetet med utg. av sept. 1952;
    31 okt. 1952 utnämnt civilrådmannen i Härnösand Eric Söderlind att fr. o. m. 1 nov. 1952 vara borgmästare i Härnösand;
    14 nov. 1952 förordnat rådmännen i Göteborg Martin Hammar, Harry Lindberg och Folke Hellgren att fr. o. m. 1 jan. 1953 t. v. under fem år vara,

 

64 PERSONALNOTISERHammar ordf. å Göteborgs rådhusrätts sjunde avd., Lindberg andre ordf. å rådhusrättens femte avd. och Hellgren andre ordf. å sjätte avd.;
    5 dec. 1952 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Halmstad Sten Schreiber att vara civilrådman där;
    12 dec. 1952 utnämnt civilrådmannen i Östersund Åke Jansler att vara borgmästare där;
    s. d. utnämnt brottmålsrådmannen i Luleå Sven Ahlström att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara inskrivningsrådman i Eskilstuna;
    30 dec. 1952 utnämnt e. rådmannen i Stockholm Olov Thunegard att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara rådman där;
    s. d. utnämnt civilrådmannen i Lund Sture Bergsten att fr. o. m. 1 jan. 1953 vara brottmåls- och inskrivningsrådman där;
    s. d. förordnat rådmannen i Göteborg Andreas Cervin att fortf. t. v. under sin återstående tjänstetid vara ordf. å Göteborgs rådhusrätts andra avd.