Das jugoslawische Strafgesetzbuch vom 2. März 1951. Tysk översättning samt inledning av AUGUST MUNDA. de Gruyter. Berlin 1952. 96 s. DM 10,00.

 

    Den nya jugoslaviska strafflagen av år 1951 som ersätter den äldre av år 1929 har förberetts genom viktiga partiella lagstiftningsakter. Bl. a. förnyades den allmänna delen redan 1947.
    Lagen präglas av sin strängt socialistiska karaktär och är uppbyggd enligt ungefär grundprinciper som den moderna kriminallagsiftningen i andra folkdemokratiska stater men visar i detaljfrågor viss självständighet. En gärning kan endast straffas om den icke bara uppfyller lagens rekvisit utan även visar konkret samhällsfarlighet av betydelse (art. 4). Till brottmålsdomstolens uppgifter hör »die Einwirkung auf die Entwicklung der Gesellschaftsmoral und auf die Gesellschaftsdisziplin der Bürger», straffets syfte i övrigt är repression (undertryckande av kriminalitet) samt allmän- och individualprevention genom »uppfostrande inverkan» (art. 3).
    Huvudstraffen äro dödsstraff, två olika arter av frihetsstraff (Gefängnis och strenges Gefängnis), minskning av medborgerliga rättigheter, förbud mot yrkesutövning samt förmögenhetskonfiskation. Böter kunna vara huvud- eller bistraff. Skyddsåtgärder mot kroniska förbrytare existera icke om man bortser från att domstolen äger förordna om placering på anstalt för sinnessjuka.
    I den speciella delen finnes icke någon systematisk uppdelning av brotten i brott mot allmänhet och brott mot enskild. En sådan uppdelning skulle icke vara förenlig med den folkdemokratiska teorin. Av principiellt intresse torde vara ett särskilt kapitel om brott mot folkrätt. Fosterfördrivning utförd av kvinnan själv är med hänsyn till bevissvårigheterna icke längre kriminaliserad, i övrigt är abort, företagen på medicinsk, eugenisk eller etisk indikation straffri. Om kontrarevolutionära och statsfientliga gärningar av alla slag ges ytterst stränga och mycket detaljerade stadganden (10 kap.), i många fall kan dödsstraff följa.
    Straffrättsprofessorn AUGUST MUNDA i Ljubljana (Laibach) har översatt lagen till lättläst tyska och skrivit en kort inledning med instruktiva citat ur lagmotiven.

G. S.

 

Die strafrechtlichen Staatsschutzbestimmungen des Auslandes, herausgegeben von ADOLF SCHÖNKE (†) und anderen. Bonn 1953. Ludwig Röhrscheid. 155 s. DM 14,50.

 

    I denna nyutkomna samling återges stadganden som behandla bestämmelserna i olika länder om statsförbrytelser. De svenska föreskrifterna, omfattande även den föreslagna nya texten av SL 27: 11, ha översatts av advokaten GEORG FREUND och dr jur. GERHARD SIMSON och den finska rätten av prof. BRYNOLF HONKASALO.
    

G. S.