Utskrivningsnämnderna vid Psykiatriska sjukhuset i Stockholm, Ulleråkers sjukhus i Uppsala, S :t Sigfrids sjukhus i Växjö och Sidsjöns sjukhus i Sundsvall redovisa i berättelser till Medicinalstyrelsen sin verksamhet för 1952 (ang. 1951 se SvJT 1952 s. 489; jfr ang. sinnessjuknämndens verksamhet under 1952 SvJT 1953 s. 444).
    Sammanlagt ha 990 utskrivningsärenden handlagts av nämnderna, fördelade med 121 vid Psykiatriska sjukhuset, 244 vid Ulleråkers sjukhus, 313 vid S :t Sigfrids sjukhus och 312 vid Sidsjöns sjukhus. De beslut som fattats av nämnderna framgå av följande uppställning:

 

 N-FALLO-FALLpn-fallp-fallsumma
utskrivning873221122
försöksutskrivning mer än en månad1766215244
försöksutskrivning en månad eller mindre474--51
fortsatt försöksutskrivning1135922176
utsträckt frigång5951-65
ändrade försöksutskrivningsvillkor2482-34
avslag22057714298
summa7262271522990

 

    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för sammanlagt 361 patienter av dem som utskrivits från dessa fyra sjukhus. 150 försöksutskrivna patienter (försöksutskrivna mer än en månad) ha återintagits, därav 35 på grund av brott.

C. H.

 

    Fakultetskonferens. På kallelse av universitetskanslern hölls d. 16—d. 18 sept. 1953 i Stockholm en konferens mellan de juridiska fakulteterna i landet. Denna ägnades huvudsakligen åt diskussion av de i juristutbildningskommitténs betänkande rörande juridisk och samhällsvetenkaplig utbildning (SOU 1953:15 och 16) framställda förslagen till juris kandidat och juris politices magisterexamina samt till lärarorganisationen vid de juridiska fakulteterna. Vid sidan därav höllos överläggningar mellan representanterna för de enskilda ämnesområdena. Åt en delegation uppdrogs att hos ecklesiastikministern göra framställning om åtgärder i anledning av

 

672 NOTISERjuristutbildningskommitténs år 1949 avgivna förslag om inrättande av ett rättsvetenskapligt forskningsråd (jfr SvJT 1950 s. 313). I konferensen deltogo flertalet av landets juris professorer och docenter, professorerna i rättskunskap vid handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg samt representanter för de juris studerande.

H. T.