Justitiedepartementet. K. M:t har
    25 sept. 1953 beviljat hovrättsrådet i hovrätten för V. Sverige, byråchefen för lagärenden i dep. Bengt Lassen avsked från hovrättsrådsämbetet och entledigande från förordnandet som byråchef för lagärenden med utg. av sept. 1953;
    s. d. förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Per Bergsten att fr. o. m. 1 okt. 1953 vara byråchef för lagärenden i dep.;
    s. d. förordnat e. o. förste byråsekr. hos socialstyrelsen Olov Johnsson att fr. o. m. 1 okt. 1953 t. v. uppehålla en förste kanslisekr. befattning i dep.;
    s. d. förordnat e. o. kanslisekr. i dep. K. G. Grönhagen att vara e. tjänsteman i lönegrad Cg 29 i dep.;
    Chefen för justitiedepartementet har
    22 sept. 1953 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Bengt Hult att fr. o. m. 1 okt. 1953 vara sekr. i strafflagberedningen;
    s. d. förordnat bibliotekarien i riksdagsbiblioteket Tryggve Byström att vara sekr. åt de sakkunniga för utredning av frågan om utgivande av en nordisk parlamentarisk publikation;
    25 sept. 1953 förordnat sekr. i 1951 års rättegångskommitté hovrättsrådet Sture Cederbalk att tillika vara led. av kommittén;
    s. d. entledigat justitierådet Sven Edling med utg. av sept. 1953 från förordnandet att vara sekr. åt de svenska delegerade för nordiskt samarbete på lagstiftningens område samt förordnat statssekreteraren Björn Kjellin att fr. o. m. 1 okt. 1953 t. v. fullgöra nämnda uppdrag.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    25 sept. 1953 transporterat presidenten i hovrätten för ö. Norrland Carl Romberg att fr. o. m. 1 nov. 1953 vara president i hovrätten för V. Sverige;
    s. d. utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Sten Björklund och rev.sekr. Hjalmar Nordfelt att vara lagmän i nämnda hovrätt, Björklund fr. o. m. 1 okt. 1953 och Nordfelt fr. o. m. 1 nov. 1953;
    s. d. utnämnt assessorn i Svea hovrätt Åke Martenius att fr. o. m. 1 okt. 1953 vara hovrättsråd i hovrätten.
    Lagmannen i Svea hovrätt Torsten Salén förordnades 25 sept. 1953 till president i högsta restitutionsdomstolen i Berlin. Domstolen, som granskar överklaganden av tyska domstolars beslut beträffande restitution av egendom i Berlin till offer för nazisterna, består, förutom av Salén, av tre domare representerande de tre västmakterna samt tre domare utsedda av berlinsenaten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    25 sep. 1953 beviljat häradshövdingen i Västernärkes domsaga Gunnar Ramstedt avsked från häradshövdingämbetet med utg. av nov. 1953;
    s. d. utnämnt adj. led. i Göta hovrätt Ragnar Nilson att fr. o. m. 1 nov. 1953 vara tingsdomare i Östra och Medelsta domsaga.

 

    Landsfogdarna. K. M:t har 25 sept. 1953 transporterat landsfogden i Gävleborgs län Allan Grauers att fr. o. m. 16 okt. 1953 vara landsfogde i Göteborgs och Bohus län.

 

Trycklov meddelat d. 15/10 1953.