HANS WELZEL. Aktuelle Strafrechtsprobleme im Rahmen der finalen Handlungslehre. Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 29. Mai 1953. Karlsruhe 1953. C. F. Muller. 22 s. Kart. DM 1,80. — Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe. Schriftenreihe. H. 4.

 

    Denna lilla skrift är en med utgångspunkt från den finala handlingsläran (därom se SvJT 1952 s. 305) företagen översikt över vissa i tysk straffrätt just nu aktuella allmänstraffrättsliga problem, bl. a. frågorna om förhållandet mellan gärningsbeskrivningen i det särskilda straffbudet och de generella straffrihetsgrunderna, delaktighetens accessorietet och villfarelsens behandling. Framställningen präglas av den i tysk rättsvetenskap allt vanligare strävan att komma bort från positivismen och finna principer för begränsning av lagstiftarens suveräna makt att utforma den positiva rätten som han finner för gott. WELZEL söker — såsom han redan tidigare utvecklat (jfr SvJT 1953 s. 266) — nå detta mål genom att påvisa »saklogiska strukturer» i rättsstoffet, vilka lagstiftaren har att beakta vid äventyr att hamna i en »sachwidrige, widerspruchsvolle, lückenhafte Regelung».
    I samband med beivrandet av »brott mot mänskligheten», som begåtts under nazisttiden, har problemet om rättsvillfarelsens behandling kommit att diskuteras från nya utgångspunkter. Genom ett uppmärksammat plenaravgörande år 1952 har Bundesgerichtshof brutit såväl med Reichsgerichts av härskande doktrin starkt kritiserade praxis som med denna doktrin och istället anslutit sig till den av bl. a. Welzel redan tidigare hävdade uppfattningen att rättsvillfarelse bör leda till straffrihet, om den är ursäktlig, samt att frågan om rättsvillfarelsens inverkan på straffbarheten bör behandlas för sig och icke hopkopplas med bedömandet av om gärningsmannen handlat med dolus eller culpa. Förf. inregistrerar med tillfredsställelse detta avgörande och anför ytterligare några skäl av socialetisk natur, som han anser tala för dess riktighet.

H. T.