LITTERATURNOTISER 735GÖSTA WALIN. Barnens ställning enligt föräldrabalken m. m. Uddevalla 1953. 271 + XIX s. Kr. 20,00.

 

    Utom kommentaren till föräldrabalken, vilken avses bli föremål för en utförlig anmälan i SvJT, har justitierådet WALIN även utgivit en särskilt för barnavårdsmännens behov avsedd handledning beträffande förhållandet mellan föräldrar och barn. Denna mera kortfattade framställning, som icke omfattar förmynderskapsrätten och lägger huvudvikten på barnen utom äktenskap, gör icke anspråk på att ge mer än kommentaren i vidare mån än att nytillkomna rättsfall anmärkts och bl. a. 1952 års lag om höjning av vissa underhållsbidrag medtagits. Den har icke kommentarens form utan är en systematisk framställning, uppdelad på olika huvudavdelningar, en — den utförligaste — om barn utom äktenskap, en om barn i äktenskap, en om adoptivbarn och en — helt kort — om styvbarn. Hithörande delar av föräldrabalken jämte andra tillämpliga författningstexter ha okommenterade intagits sist i boken jämte en konceptionstabell och ett utförligt sakregister.
    Framställningen, vilken bl. a. omfattar en ganska ingående behandling av praxis, har sitt givna värde även för jurister.

N. B.

 

O. A. BORUM. Personretten. 3. Udgave. Kbhvn 1953. Gad. XI + 184 s. Dkr. 15,50, inb. 18,00.

 

    Av prof. BORUMS kända verk om personrätten, vars första upplaga anmäldes i SvJT 1943 s. 377 (jfr om den andra SvJT 1951 s. 505), har i år utkommit en tredje upplaga. Utöver vad som enligt dansk uppfattning otvivelaktigt är personrätt (enligt svensk terminologi främst förmynderskapsrätt) har Borum i den nya upplagan även upptagit namnrätten, som han tidigare behandlat i Familieretten I. Liksom föregående upplagor är även denna avsedd till lärobok för juris studerande. Den är emellertid också värdefull som praktisk handbok. Dess användbarhet i sistnämnda hänseende har höjts genom att ett domsregister tillfogats.

N. B.

 

WILLIAM HEMBERG och OSKAR SILLÈN. Bokföringslagen. Fjärde omarb. uppl. Sthm 1953. Norstedt. 163 s. Kr. 14,75.

 

    I den föreliggande upplagan av kommentaren till bokföringslagen, ingående i Norstedts gula serie, har vidtagits främst sådana ändringar som betingats av lagstiftning och rättspraxis efter 1939, då tredje upplagan utkom. Betydelsefulla kompletteringar har gjorts, t. ex. i fråga om bokföring av leveranskontrakt. De i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar upptagna speciella bokföringsföreskrifterna redovisas, likaså strafflagens bestämmelser om gäldenärsbrott, de sistnämnda med kommentar. Såsom i tidigare upplagor avslutas arbetet med bokföringsanvisningar, formulär och sakregister.

S. R.

 

Fra statslivets rettsproblemer. Et utvalg artikler og foredrag av professor, dr. juris FREDE CASTBERG. Akademisk forlag. Oslo 1953. 172 s. Nkr 13,35.

 

    Oslouniversitets rektor prof. CASTBERG fyllde 60 år d. 4 juli 1953. Till högtidsdagen utgav redaktionen för »Jussens venner» — den pigga norska studenttidningen — ett urval av Castbergs vetenskapliga arbeten. Samlingen omfattar elva uppsatser. Dessa ha tillkommit under åren 1918—1947 och

 

736 LITTERATURNOTISERbehandla skilda statsrättsliga, statsvetenskapliga, folkrättsliga och rättsfilosofiska problem. Även om urvalet gjorts med tanke särskilt på att tillgodose studenternas önskemål om lättillgänglig studielitteratur erbjuder samlingen en stimulerande läsning för varje jurist och för övrigt även för envar som har intresse för centrala samhällsvetenskapliga frågor.
    En förteckning över Castbergs tryckta arbeten avslutar boken och belyser ytterligare Castbergs stora vetenskapliga insatser.

S. R.