Straffrättskongress i Rom. D. 27 sept.—3 okt. 1953 höll Association internationale de droit pénal i Rom sin sjätte kongress.
    I denna deltogo representanter för 25 nationer, dock ingen från Sovjetblocket och icke heller någon från de anglosaxiska länderna. De latinska nationerna dominerade, men en manstark tysk delegation hade infunnit sig.
    Överläggningsämnen voro: 1. Straffrättsligt skydd för internationella humanitära konventioner, 2. Den misstänktes rättsskydd under förundersökningen, 3. Den social-ekonomiska straffrätten (d. v. s. frågan om straffsanktioner för ekonomiska regleringar), 4. Frågan om förenhetligande av straff och skyddsåtgärder.
    Debatterna voro livliga. I synnerhet föranledde det andra ämnet häftiga meningsutbyten, nämligen om polisens metoder. I det tredje ämnet uttalade sig kongressen för möjligheten att ådöma juridiska personer straff. I det fjärde ämnet antogs en resolution, vari man tog avstånd från den s. k. tvåspårigheten i dess ytterliggående form, d. v. s. från metoden att först låta den dömde undergå straff och därefter, om det anses erforderligt, underkasta honom en frihetsberövande skyddsåtgärd. Den tyska delegationen, åtskilliga italienare och den Heliga Stolens representant röstade mot resolutionsförslaget, emedan de ansågo viktigt att särhålla begreppen straff och skyddsåtgärd. Schweizare och representanten för Libanon avhöllo sig från att rösta.
    D. 3 okt., då det egentliga kongressarbetet var avslutat, mottogos kongressdeltagarna av påven, Pius XII, på Castelgandolfo. Påven höll därvid ett långt anförande, vari han bl. a., under åberopande av naturrättsliga principer och kyrkans lära, hävdade att brottets vedergällande och sonande vore straffets fundamentala uppgift.

I. S.

 

    Ny justitsminister i Danmark. I Hans Hedtofts socialdemokratiske regering, der efter valget i september 1953 har afløst Erik Eriksens regering, beklædes posten som justititsminister af kontorchef i finansministeriet Hans Hækkerup. Den nye justitsminister er født 1907 og tog juridisk embedseksamen 1934, hvorefter han har virket i finansministeriet. Han har været medlem af Folketinget 1945—47 og fra 1948 og af den parlamentariske kommission 1948. Desuden har han været sekretær for den ekstraordinære tjenestemandsdomstol i aarene 1945—48.
 

Hv.