NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 749    Finlands högsta förvaltningsdomstol. Förvaltningsrådet Aarne Saarialho avled d. 13 maj 1953 (se om honom SvJT 1934 s. 527) och förvaltningsrådet Esko Hakkila d. 7 juli 1953 (se om honom SvJT 1946 s. 75). Till deras efterträdare utnämndes d. 5 juni 1953 äldre förvaltningssekreteraren Rolf Tollander och d. 11 sept. 1953 äldre förvaltningssekreteraren Erkki Salovainen.
    Förvaltningsrådet Tollander är född i Helsingfors 1892 och blev jur. utr. kand. 1918 samt v. häradshövd. 1921. Han antogs till e. tjänsteman i högsta förvaltningsdomstolen 1922, blev notarie 1928, y. förv.sekr. 1931 och ä. förv. sekr. 1941. Sedan 1952 har han tjänstgjort såsom e. o. förvaltningsråd.
    Förvaltningsrådet Savolainen är född i Hirvensalmi 1903, avlade högre rättsex. 1929, blev. v. häradshövd. 1932 avlade jur. kand. ex. s. å. och fick jur. lic. grad 1948. Han blev ä. förv. sekr. 1945 och har tjänstgjort såsom e. o. förvaltningsråd sedan 1950.

 

B. P-n.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 10 okt. 1953 sitt årsmöte i Sthm med deltagande av ett stort antal ledamöter och gäster. Vid årsmötet höllos föredrag, av justitierådet Nils Beckman över ämnet Förslaget till brottsbalk och av professorn P. O. Ekelöf över ämnet Juristutbildningen i stöpsleven. Efter föredragen följde diskussion. Av styrelsens förvaltningsberättelse framgick att antalet ledamöter i föreningen utgjorde 150 och att föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens presidium, häradshövdingarna Gösta Siljeström, Sthm, H. F. Knagenhielm Karlsson, Härnösand, och Thorsten Gislander, Uddevalla, lämnade styrelsen och föreningen utsåg för den kommande treårsperioden till ordf. häradshövdingen Gunnar Carlesjö, Ronneby, till v. ordf. häradshövdingen Nils Joachimsson, Örnsköldsvik, och till sekr. tingsdomaren Bengt Sandström, Sthm. Till övriga ledamöter i styrelsen omvaldes häradshövdingarna Frithiof Folkard von Scherling, Värnamo, och Erik Thomasson, Lycksele, samt nyvaldes häradshövdingarna Henrik Lindvall, Säffle, Gunnar Bogren, Trollhättan, och Sture Svensson, Katrineholm. Till suppl. valdes häradshövdingarna Folke Drangel, Gävle, och Nils Falk, Falun, tingsdomaren Nils Källof, Göteborg, samt häradshövdingen Erik Göransson, Sundsvall.
    Den avgående ordföranden utsågs till föreningens hedersledamot.

 

    Amerikansk gästföreläsare. Nestorn inom amerikansk rättsvetenskap, den 84-årige professorn vid Harvard University, Roscoe Pound, världsberömd främst såsom forskare på den allmänna rättslärans område, har nyligen besökt de svenska juridiska faktulteterna varvid han vid varje lärosäte dels föreläste över ämnet »The adjustment of our Anglo-American legal system to the exigencies of the social service state» och dels höll ett seminarium, vid vilket behandlades ämnet »The place of law in social control». Hans framträdanden ägde rum i Lund d. 28 och d. 29 sept., i Uppsala d. 1 och d. 2 okt. samt i Stockholm d. 5 och d. 6 okt. 1953.

 

H. T.

 

    Bilaga. I år är det 100 år sedan Louis DE GEERS berömda skrift Om den juridiska stilen utkom. Red. har velat hugfästa jubiléet genom att — som en bilaga till detta häfte — utsända ett omtryck av skriften.