DÖDSFALL 751    Johan Folke Gustaf Sundberg avled d. 6 sept. 1953. Han var född i Göteborg d. 18 juli 1917 samt avlade stud.ex. där 1937 och jur. kand.ex. i Stockholm 1942. Efter fullgjord tingstjänstgöring drev han advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1947.

 

    Carl Gustafson Norström avled d. 28 okt. 1953. Född i Stockholm d. 5 okt. 1887 avlade han mogenhetsex. där 1906 och jur.kand.ex. i Uppsala 1913. Efter tingsmeritering och bankjuridisk verksamhet drev han sedan 1922 egen advokatrörelse i Stockholm. Ledamot av Sveriges advokatsamfund blev han 1927.

 

    Christina Mathilda Staël von Holstein avled d. 2 nov. 1953. Hon var född i Kristianstad d. 30 maj 1876 samt blev jur.kand. i Stockholm 1918. Under åren 1916—1946 drev hon egen advokatrörelse i Stockholm.

 

    John Axel Josef Österlöf avled d. 9 nov. 1953. Han var född i Stockholm d. 19 mars 1869 samt avlade mogenhetsex. i Norrköping 1887 och hovr.ex. i Uppsala 1892. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och Svea hovrätt blev han 1905 revisionssekreterare. Under åren 1915—1921 var han häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga. Därefter och fram till 1939 ägnade han sig åt försäkringsverksamhet.

 

    Carl Björkling avled d. 17 nov. 1953. Han var född i Vendel, Uppsala l., d. 23 febr. 1870 samt avlade hovrättsex. i Uppsala 1902. Efter tjänstgöring inom landsstaten inom Uppsala l. blev han 1917 landsfogde i Gävleborgs l. och kvarstod i denna tjänst till 1935.

 

    Hartvig Bertil Fredrik Palmgren avled d. 21 nov. 1953. Född i Jönköping d. 10 dec. 1882, avlade hade mogenhetsex. där 1900 och hovrättsex. i Uppsala 1903. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1917. Han var ordf. på division 1944—1947.

 

    Ny professor. Till innehavare av den nyinrättade professuren i försäkringsrätt vid Stockholms högskola har högskolans styrelse d. 1 okt. 1953 utnämnt docenten vid Uppsala universitet Jan Ekman Hellner. K. M:t har d. 30 okt. 1953 fastställt beslutet att gälla från d. 1 nov. samma år.
    Prof. Hellner är född 1917 i Stockholm. Han avlade jur.kand.ex. i Uppsala 1941. Efter tingstjänstgöring i Hedemora domsaga blev han jur. lic. i Uppsala 1949 samt disputerade där för juris doktorsgrad 1950 på avhandlingen »Om obehörig vinst, särskilt utanför kontraktsförhållanden» (anm. av Svante Bergström i SvJT 1951 s. 247). Samma år blev Hellner utnämnd till docent vid Uppsala universitet. Under åren 1950—1953 har han innehaft förordnande att upprätthålla professuren i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Förutom doktorsavhandlingen märkas bland hans arbeten »Försäkringsgivarens regressrätt»(1953) samt uppsatser och recensioner i SvJT.