752 PERSONALNOTISER    Justitiedepartementet. K. M:t har 9 okt. 1953 beviljat kanslirådet i K. M :ts kansli, förste kanslisekr. i dep. Axel Stenkula avsked med utg. av nov. 1953;
    Chefen för justitiedepartementet har
    23 okt. 1953 tillkallat justitierådet Nils Regner, ordf., led. av riksdagens andra kammare, chefred. Rolf Edberg och verkst. dir. i TT, översten Olof Sundell att ss sakkunniga verkställa en allsidig utredning av frågan om skydd för meddelandet av uppgifter till nyhetsbyrå ävensom därmed sammanhängande frågor;
    s. d. förordnat hovrättsrådet Hugo Digman att vara sekr. åt ovannämnda sakkunniga.

 

    Näringsfrihetsrådet. K. M:t har 6 nov. 1953 till ordf. i näringsfrihetsrådet förordnat lagmannen Alfred Bexelius, till vice ordf. hovrättsrådet Hugo Digman samt till suppleanter för den sistnämnde adj. led. i Svea hovrätt Sten Rudholm och tingsdomaren Rune Hermansson. Till ombudsman för näringsfrihetsfrågor har s. d. förordnats hovrättsrådet Åke Martenius.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    9 okt. 1953 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Thulin att t. v. t. o. m. 31 dec. 1957 vara vice ordf. å avd. i samma hovrätt;
    13 nov. 1953 utnämnt assessorn i hovrätten för Västra Sverige Anna-Lisa Vinberg att fr. o. m. 1 dec. 1953 vara hovrättsråd i samma hovrätt;
    s. d. till e. o. assessorer förordnat
    i Svea hovrätt adj. led. där Svenolov Jacobsson och Gunnar Stridsberg,
    i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. där Lennart Fredlund och Gunnar Ohlsson samt e. o. fisk. i samma hovrätt Bengt Hjen samt i hovrätten för Nedre Norrland and. led. där Ingvar Henkow.

 

    Häradsrätterna. K. M :t har
    9 okt. 1953 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Per-Otto Hainer att fr. o. m. 1 nov. 1953 vara häradshövding i Tjusts domsaga;
    s. d. utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Nils Graneli att fr. o. m. 1 nov. 1953 vara häradshövding i Marks domsaga;
    16 okt. 1953 beviljat häradshövdingen i Vättle, Ale och Kullings domsaga Karl Hellmuth Wöhler avsked med utg. av dec. 1953;
    6 nov. 1953 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Ingemar Lilja att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara häradshövding i Västernärkes domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    16 okt. 1953 förordnat rådmännen i Malmö Hans Falck, Knut Bergwall och Helge Forkman att fr. o. m. 1 jan. 1954 t. v. till utg. av år 1956 vara ordf. å Malmö rådhusrätts andra, tredje resp. fjärde avd.;
    s. d. beviljat assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Olof Ekström avsked fr. o. m. 16 okt. 1953;
    6 nov. 1953 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Hälsingborg Nils Rappe att fr. o. m. 1 jan. 1954 vara borgmästare i Jönköping;
    s. d. utnämnt e. o. fisk. i Svea hovrätt Carl Göran Lindelöw att fr. o. m. 1 dec. 1953 vara assessor vid rådhusrätten i Östersund.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 13 nov. 1953 entledigat e. o. vattenrättsing. vid rikets vattendomstolar Gösta von Heideken från vattenrättsingenjörstjänsten fr. o. m. 15 nov. 1953.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 9 okt. 1953 Gösta Bräinholm och Hans Vinge, Göteborg, Arvid Ellwén, Karlstad, Ingmar Thornell, Skellefteå, Bengt Tönnesen, Maud Hasselgren och Kai Wennberg, Stockholm, samt Olof Malmquist och Herbert Trossing;
    22 okt. 1953 Fredrik Zethræus, Växjö;
    19 nov. 1953 Gotthard Calissendorff, Sthm, och Åke Holmberg, Ystad.

 

Trycklov meddelat d. 11/12 1953.