NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 123    International Law Association håller ordinarie konferens i Edinburgh under tiden d. 8—14 aug. 1954. Följande ämnen behandlas: Review of the United Nations Charter, Inland Water Rights, Rights to the Sea-bed and its subsoil, International Monetary Law, International Company Law, Air Law, Insolvency och Family Relations. Anmälan om deltagande i konferensen göres till advokaten Claës Palme, Wahrendorffsgatan 1, Sthm, hos vilken närmare upplysningar om programmet erhållas.

S. R.

 

    Internationell kongress för domare i barn- och ungdomsdomstolar. L'Association Internationale des juges des enfants anordnar d. 16—19 juli 1954 i Bryssel sin fjärde kongress (ang. närmast föreg. se SvJT 1950 s. 311 och 1 001). Till kongressen inbjudes domare vid barn- och ungdomsdomstolar samt andra som på skilda sätt ha med behandlingen av missanpassad och vanartad ungdom att göra. Bl. a. behandlas ungdomsbrottsligheten och det skadliga inflytande som press, radio och film kan ha. Kongresspråk är engelska och franska. Generalsekr. är M. le juge Florimond Lox, Association internationale des juges des enfants, Palais de Justice, Bruxelles.

C. H.

 

    International Bar Association anordnar d. 19—24 juli 1954 en internationell juristkonferens i Monaco. Programmet omfattar vitt skilda ämnen, bl. a. Förenta Nationernas konstitution, Erfarenheter från tillämpningen av fördrag om undvikande av dubbelbeskattning, Problemet med bevisupptagning i utlandet. Närmare upplysningar från SvJT:s red.

C. H.

 

    Reformering av Finlands strafflag. D. 28 jan. 1954 tillsatte statsrådet en kommitté för att utarbeta förslag till reformering av strafflagens speciella del. Till kommitténs ordförande har kallats prof. Brynolf Honkasalo och till ledamöter prof. Bruno A. Salmiala, justitierådet Lauri Takkunen, justitierådet häradshövding Yrjo Lehtonen och lagstiftningsrådet dr. juris Reino Ellilä.

B. H.

 

    Det tjugonde nordiska juristmötet i Oslo. Program för mötesdagarna— d. 23—25 aug. 1954 — har utsänts med h. 1/1954 av SvJT. Ämneslistan upptager följande: Måndagen d. 23 kl. 11: Plenarmöte i universitetets aula med behandling av ämnet Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn. Tisdagen d. 24 är mötet uppdelat i två sektioner. Sektion I håller till i universitetets aula och behandlar där kl. 10 Konstitusjonelle spörsmål som oppstår ved statens deltagelse i internasjonale organisasjoner och kl. 15 Pressens anonymitetsrätt. Sektion 2 sammanträder i universitetets gamla festsal och behandlar på f. m. Konfiskation som fölge af lovovertrædelse och påe. m. Barns erstatningsansvar. Onsdagen d. 25 är det åter plenarmöte i universitets aula, därvid kl. 10 behandlas ämnet Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?
    På måndagen är mötesdeltagarna Oslo stads gäster på en mottagning i rådhuset. På tidsdagen är det enskilda middagar och en tillställning på Restaurant Dronningen. På onsdagen äger den stora avslutningsbanketten rum på Grand Hotel och Hotel Bristol.
    För damerna är ett särskild program uppgjort. De ha med hänsyn till ämnet som behandlas på onsdagens plenarmöte inbjudits att övervara detta.

B. L.