NOTISER 135    Andra huvudtiteln. Andra huvudtiteln i statsverkspropositionen 1954 innehåller inga mera uppseendeväckande nyheter.
    För att klara av det ökade antalet medborgarskapsärenden erfordras viss personalförstärkning i justitiedepartementet. En extra revisionssekreterare anses erforderlig utöver dem som nu finnas.
    Svea hovrätts domkrets uppdelas genom att hälsinglandsdelen av Gävleborgs län överföres till hovrätten för Nedre Norrland. Denna förändring anses inte nödvändiggöra någon förstärkning av arbetskrafterna i sistnämnda hovrätt. I Svea hovrätt skall den extra avdelningen tills vidare äga fortsatt bestånd.
    Arbetet med den planerade utökningen av Skånska hovrättens lokaler, som blivit fördröjt i flera år till följd av svårigheterna på byggnadsverksamhetens område, beräknas komma att påbörjas under våren och vara avslutat under sommaren 1955. Hovrätten får för anskaffning av möbler m. m. ett tilläggsanslag av 100 000 kr.
    För anskaffning av ljudupptagningsapparatur beräknas 15 000 kr.
    Anslaget till Ersättning åt domare, vittnen och parter uppräknas med 350 000 kr. till 3,35 milj. kr., anslaget till Kostnader enligt lagen om fri rättegång med 100 000 kr. till 2,1 milj. kr. Också anslaget till Understöd för utomprocessuell rättshjälp uppräknas. Däremot nedsättes anslaget till Efterutbildning inom rättegångsväsendet från 15 000 kr. till 10 000 kr. enär vissa reservationer finnas.
    Under fångvården upptages en anslagsbegäran för löner m. m. till personalen vid Roxtuna-anstalten som kommer att tagas i bruk under det nya budgetåret. Vidare föreslås att medel anvisas för förvärv av två nya kolonier.
    Föreliggande förslag om utbyggnad av skyddskonsulentorganisationen avvisas. Emellertid föreslås ett belopp av ytterligare 10 000 kr. till förstärkningav de för biträdeshjälp åt konsulenterna avsedda medlen.
    Till kurser för övervakare, tillsynsmän och förundersökare föreslås liksom under löpande budgetår ett anslag av 10 000 kr.
    I fråga om Svensk lagsamling anmäler justitieministern de åtgärder som vidtagits för att begränsa det tidigare uppgjorda utgivningsprogrammet. Vissa delar skola utgå medan andra utges i minskad upplaga eller i enklare utförande. Av hela lagsamlingen återstå i enlighet härmed endast de två delar som skola handla om Kronans jord samt Stats- och förvaltningsrätt. Dessa föreligga i sin helhet i korrektur och beräknas utkomma under år 1954.
    Huvudtiteln slutar på något över 67 milj. kr.

B. L.

 

    De kungl. kommittéerna. Enligt berättelsen till 1954 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit ha följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1953, nämligen straffrättskommittén (SOU 1953:14; jfr SvJT 1953 s. 282), fastighetsbildningssakkunniga (jfr nedan och SvJT 1954 s. 63 ang. fortsatt utredning om ny fastighetsbildningslagstiftning och om myrslogar m. m.), sakkunniga för lagstiftning rörande artificiell insemination (SOU 1953:9; jfr SvJT 1953 s. 432) och säkerhetsanstaltsutredningen (SOU 1953:32; jfr SvJT 1954 s. 58).
    Bl. a. följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1954 års ingång:
    Strafflagberedningen (ordf. f. d. presidenten Karl Schlyter). Beredningen

136 NOTISERhar under 1953 avgivit dels betänkande om införande av enhetligt frihetsstraff m. m., (SOU 1953:17; jfr SvJT 1953 s. 436), dels PM ang. riktlinjer för en reformering av förvarings- och interneringslagstiftningen (tryckt som bil. till SOU 1953:32; jfr SvJT 1954 s. 58). Härutöver har beredningens arbete under året varit inriktat på revisionen av reaktionssystemet beträffande unga lagöverträdare och lagstiftningen om villkorlig dom i övrigt.
    Auktorrättskommittén (ordf. riksmarskalken B. Ekeberg). Kommittén har under 1953 fortsatt utarbetandet av motiv till det nordiska förslaget till auktorrättslagstiftning samt därjämte utarbetat förslag till utlåtande över ett inom Bernunionen för skydd av litterära och konstnärliga verk utarbetat utkast till en internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, tillverkare av fonogram samt radioföretag.
    Ärvdabalkssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg). Betänkande med förslag till ärvdabalk, lag om ändring i föräldrabalken m. m. beräknas kunna avlämnas under första delen av 1954.
    1945 års lufträttssakkunniga (ordf. riksmarskalken Ekeberg) ha d. 14 juli 1953 avgivit betänkande med förslag till lag om inskrivning av rätt till luftfartyg m. m. (stenc.). Arbetet med revision av luftfartsförordningen beräknas kunna slutföras under 1954.
    Utredning rörande vissa ändringar i vattenlagen (ordf. justitierådet G.Walin). D. 1 april 1953 avgavs PM (stenc.) ang. förenkling av vattenboken.
    1948 års folkrättsbrottssakkunniga (ordf. prof. em. F. Wetter) arbetar på en handbok ang. folkrättsliga regler i krig.
    Besvärssakkunniga (ordf. prof. N. Herlitz) ha under 1953 avgivit betänkande rörande åtgärder för förenhetligande av besvärstiden i administrativa mål (SOU 1953:30; jfr SvJT 1954 s. 59) samt i övrigt fortsatt överarbetningen av preliminära utkast jämte motiv till lagstiftning om besvär.
    Varumärkes- och firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein). Utredningsarbetet på ny varumärkeslag beräknas fortsätta under 1954.
    Kriminalstatistikutredningen (ordf. riksåkl. M. Heuman). Uppdraget beräknas bli slutfört under första halvåret 1954.
    1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning (ordf. landshövdingen K.J. Olsson) har under 1953 avgivit betänkande ang. det proportionella valsättet vid landstingsval (SOU 1953:25). Den beräknar kunna avsluta sitt uppdrag under första halvåret 1954.
    Utredning rörande förmyndarkontrollen i Stockholm m. m. (ordf. f.d. regeringsrådet E. Kellberg). Uppdraget beräknas bli slutfört under första halvåret 1954.
    Hyresregleringskommittén (ordf. underståthållaren M. Wahlbäck) har d. 24 sept. 1953 avlämnat betänkande (stenc.) i frågan om reformering av förfarandet för bestämmande av grundhyror i nybyggda hus. Kommittén beräknar att under andra kvartalet 1954 framlägga förslag till vissa ändringar i hyresregleringslagen.
    1951 års rättegångskommitté (ordf. presidenten J. Laurin) har under 1953 avlämnat ett delbetänkande med förslag till vissa ändringar i rättegångsbalken m. m. (SOU 1953:26; jfr SvJT 1953 s. 595). Kommitténs fortsatta arbete beräknas pågå under hela 1954.
    Sakkunnig för utredning rörande instansordningen i vattenmål m. m. (häradshövdingen K. O. Riben). Utredningsarbetet beräknas bli slutfört i början av 1954.

NOTISER 137    Bilskadeutredningen (ordf. prof. I. Strahl). Utredningen beräknas komma att pågå under hela 1954.
    Kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar (ordf. justitierådet Walin). Under 1953 har bl. a. behandlats frågan om skadestånd i anledning av polisens verksamhet, till följd av administrativa frihetsberövanden samt på grund av verksamheten inom lots- och fyrväsendet.
    Fideikommissutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren).
    1952 års sakkunniga för kursverksamhet för expropriationstekniker (ordf. f. d. lagmannen A. Bexelius). Under 1953 ha fem överläggningar med expropriationstekniker ägt rum. De föredrag som därvid hållits äro avsedda att utges i tryck.
    Utredningen om sinnesundersökning i brottmål (ordf. borgmästaren E.Bendz) har under 1953 avlämnat PM med förslag till vissa åtgärder för att nedbringa väntetiderna vid sinnesundersökning i brottmål (SOU 1953:21; jfr SvJT 1953 s. 599). Utredningsarbetet rörande frågan om inrättande av en kriminaljournal beräknas bli slutfört under 1954.
    Utredning av frågan om möjligheterna att förenkla aktiebolagslagcn (prof. H. Nial). Uppdraget beräknas bli slutfört tidigast under 1954.
    Byggnadsminnesutredningen (ordf. f. d. landshövdingen G. Andersson). Utredningen, som tillkallats under 1953 för att utreda frågan om åtgärder för att bevara och skydda kulturhistoriskt märkliga byggnader, beräknar slutföra sitt arbete under 1954.
    Skyddskonsulentutredningen (byråchefen G. Cars). Utredningen, som tillkallats under 1953 (jfr SvJT 1953 s. 301) för att verkställa en organisatorisk översyn av skydds- och hjälpverksamheten inom den fria kriminalvården i syfte att möjliggöra förenklingar i arbetet och en bättre samordning med bl. a. den offentliga arbetsförmedlingen, har d. 3 juli 1953 avgivit en PM (stenc.) i ämnet.
    Fångvårdens organisationskommitté (ordf. byråchefen T. Eriksson). Utredningen, som tillsatts under 1953, har till uppdrag att framlägga förslag till åtgärder för genomförande av den vid 1953 års riksdag beslutade administrativa omläggningen inom fångvården (jfr SvJT 1953 s. 423) och till ändringar i fångvårdsstyrelsens organisation efter reformens genomförande. Arbetet beräknas bli slutfört under 1954.
    Utredning av frågan om förbättrat djurskydd (f. d. justitierådet E. G. Geijer). Utredningen har tillkommit under 1953.
    Utredningen ang. ny fastighetsbildningslagstiftning (ordf. t.f. generaldirektören B. Fallenius), som tillkallats under 1953 (jfr SvJT 1954 s. 63), har till uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna om fastighetsbildning på landet och i stad och därmed sammanhängande spörsmål.
    Sakkunniga för utredning av frågan om skydd för meddelandet av uppgifter till nyhetsbyrå ävensom därmed sammanhängande frågor (ordf. justitierådet N. Regner) tillsattes under 1953 (jfr SvJT 1953 s. 752).
    Utredning ang. myrslogar (f. d. generaldirektören H. Malmberg), som tillkallats under 1953 (jfr SvJT 1954 s. 63), har till uppdrag att dels verkställa utredning ang. myrslogarna inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län jämte därmed sammanhängande frågor, dels slutföra den påbörjade utredningen rörande indragning av ströängar å kronomark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens län m. m.
    Utredningen ang. ökade rättsliga garantier vid administrativa frihetsberö-

138 NOTISERvanden (ordf. revisionssekr. E. Alexanderson), som tillkallats under 1953 (jfr SvJT 1954 s. 63), har att i främsta rummet taga ställning till hur det processuella förfarandet vid administrativa frihetsberövanden skall ordnas och om det vid sådana förfaranden verksamma organet i första instans.
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Socialdepartementet: ungdomsvårdsskoleutredningen (ordf. landshövdingen P. Nyström) har d. 18 sept. 1953 avgivit betänkande ang. vården vid ungdomsvårdsskolorna. Återstående utredningsuppdrag, som innefattar färdigställandet av en upplysningsskrift om ungdomsvårdsskolorna, beräknas vara avslutat i början av 1954. Under 1953 har tillkommit arbetarskyddsutredningen (ordf. landshövdingen R. Casparsson) för att verkställa översyn av arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens organisation och verksamhet.
    Kommunikationsdepartementet: Utredningen rörande revision av gällande regler om järnvägs ansvar för skada å gods m. m. samt 1949 års trafiknykterhetsutredning ha slutfört sina uppdrag (ang. den senare se SOU 1953:20 och SvJT 1953 s. 596). 1953 års trafiksäkerhetsutredning (ordf. landshövdingen E. Mossberg), som d. 15 jan. 1954 avgivit förslag till förstärkt trafikövervakning m. m. (stenc.), beräknar slutföra sitt arbete under första hälften av 1954.
    Finansdepartementet: Utredningen ang. beskattningen av kapitalförsäkringar (ordf. kammarrättsrådet N. G. Lindqvist) som tillsatts under 1953, har d. 25 sept. 1953 avgivit en promemoria med förslag till individuell ränte- och förmögenhetsbeskattning av kapitalförsäkringar samt därmed slutfört sitt uppdrag. 1948 års sparbankssakkunniga (ordf. borgmästaren G. Strandell), 1950 års budgeträttskommitté (ordf. generaldirektören B. Nevrell), företagsbeskattningskommittén (ordf. f. d. lektorn H. Sjödahl), 1952 års kommitté för indirekta skatter (ordf. ombudsmannen S. H. Henriksson) och 1952 års kontrollstämpelutredning (hovrättsrådet H. Digman) beräknas slutföra sina uppdrag under 1954. Under 1953 har tillkommit utredningen ang. översyn av lösen- och stämpelförordningarna (justitierådet Regner).
    Ecklesiastikdepartementet: Sakkunniga för utredning av de juridiska och statsvetenskapliga examina m. m. ha slutfört sitt uppdrag (SOU1953:15 och 16; jfr SvJT 1953 s. 737). 1950 års prästvalskommitté (ordf. överdirektören H. Göransson) och 1951 års kyrkomöteskommitté (ordf. landshövdingen Th. Bergquist) beräknas slutföra sina uppdrag under 1954. Under 1953 har tillsatts biskopsvalkommittén (ordf. universitetskanslern A. Thomson).
    Jordbruksdepartementet: 1949 års jaktutredning (ordf. statssekreteraren A. Hegrelius) och den under 1953 tillkallade vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) beräknas slutföra sina uppdrag(vattenvårdskommittén i vissa delar) under 1954. Under 1953 har tillsatts utredning rörande frågan om avlösning av andel i allmänningsskog (ordf. f. d. generaldirektören E. Lindeberg).
    Handelsdepartementet: Utredningen om revision av allmänna förfogandelagen m. m. (ordf. redaktören G. I. Andersson), som under 1952 avgivit förslag till allmän förfogandelag och allmän ransoneringslag (SOU 1952:24), beräknas slutföra sitt uppdrag, innefattande bl. a. översyn av allmänna förfogandeförordningen, under första halvåret 1954.

NOTISER. 139    Inrikesdepartementet: 1948 års hälsovårdsstadgekommitté och 1950 års abortutredning ha slutfört sina uppdrag (SOU 1953:31, 29). Sakkunniga för översyn av ordningsstadgan för rikets städer m. m. (ordf. justitierådet Regner), kvacksalveriutredningen (ordf. regeringsrådet S. Björkholm), utredningen rörande polisens tystnadsplikt m. m. (ordf. överståthållaren J. Hagander) samt de under 1953 tillkallade sakkunniga för översyn av kommunallagstiftningen i Stockholm (ordf. universitetskanslern Thomson) och polisarrestutredningen (byråchefen T. Eriksson) beräknas slutföra sina uppdrag under 1954. Under 1953 ha vidare tillkallats kommunalförbundskommittén (ordf. riksdagsmannen J. E. G. Fast) med uppdrag att verkställa en översyn av lagstiftningen om kommunalförbund och vissa delar av lagen om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning och därmed sammanhängande spörsmål.
    Civildepartementet: 1949 års tjänsteförteckningskommitté och 1949 års reseersättningskommitté ha slutfört sina uppdrag. Under 1953 har tillsatts 1953 års sjuklönesakkunniga (ordf. byråchefen J. T. A. Broomé) för att verkställa utredning rörande sjuklöneförmåner till statsanställda m. fl. efter genomförandet av den allmänna sjukförsäkringsreformen samt sommartidsutredningen (ordf. generaldirektören G. E. Valberg) för att verkställa utredning rörande sommartidstjänstgöringen inom statsförvaltningen.

S. R.