Svensk juristförening för rättssäkerhet. D. 15 jan. 1954 höll dr. Friedenau från Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen der Sowjetzone, verksam i Berlin, ett föredrag på Stockholms handelskammare om rättsutvecklingen bakom järnridån efter Stalins död. Föredraget hade arrangerats av en interimskommitté under ordförandeskap av f. d. justitierådet N. Gärde. Efter mötet beslöt man att bilda en förening av svenska jurister med uppgift att värna gemensamma vedertagna rättsprinciper, särskilt kraven på frihet samt på säkerhet till liv och egendom. Föreningen skall samarbeta med den internationella juristkommissionen i Haag (ICJ), vars ordförande är presidenten i Canadas högsta domstol J. F. Thorson. Justitierådet Gärde blev ordf. i den nya föreningens styrelse. Namnet på föreningen har senare bestämts till Svenska juristföreningen för rättssäkerhet.

B. L.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll sitt ord. årssammanträde i Sundsvall d. 27 juni 1953. Vid sammanträdet antogs nya stadgar för föreningen, innebärande bl. a. att antalet styrelseledamöter och suppleanter skulle utökas. Styrelsen erhöll följande sammansättning: justitierådet Algot Bagge, generalkonsuln Gunnar Carlsson, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Emanuel Högberg, justitierådet Erik Hagbergh, hovrättsrådet Hugo Wikander samt assuransdirektörerna Nils Kihlbom och Nils Rogberg med dispaschören Kaj Pineus, direktörerna C. E. Åhmansson, Henning Müller, Folke Lindahl och Fritiof Nordborg, hamndirektören Helge Linder, jur. dr Nils Grenander och direktören Torsten Andersson såsom suppl.
    Vid sammanträdet lämnade justitierådet Bagge en redogörelse för föreningens verksamhet under året samt för verksamheten inom Comité Maritime International. Vidare förekom vid sammanträdet bl. a. diskussion över

142 NOTISERämnet »Speditörens rättsliga ställning inom den internationella godstrafiken», varvid inledningsanförande hölls av direktören Müller.
    Comité Maritime International tillställde föreningen under året en questionnaire rörande frågan om redares ansvar vid passagerarebefordran. Svar utarbetades inom styrelsen efter samråd med de nordiska sjörättsföreningarna.
    I ett flertal kommittéer, tillkomna på föranstaltande av Comité Maritime International för utredning av vissa frågor eller utarbetande av förslag till konventioner, ingå svenska sjörätts sakkunniga såsom medlemmar. Sålunda är justitierådet Bagge ordf. i en kommitté, som har till uppgift att utreda frågan om tillämplig lag å fraktavtal. I kommittén för utarbetande av ett förslag till konvention rörande redarens ansvar vid passagerarebefordran är direktören Nordborg medlem. Vidare ingår direktören Seth Brinch i den kommitté som utreder frågan om »letters of indemnity». Slutligen har en kommitté bildats, som skall undersöka problemen i samband med fripassagerare, i vilken advokaten Claës Palme är medlem.
    Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 112.
    Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Palme, Sthm.