Sveriges domareförbund. Förbundets styrelse utgöres för närvarande av presidenten Harry Guldberg, ordf., häradshövdingen Gösta Siljeström, v. ordf., med borgmästaren Olof Rylander som suppl., justitierådet Seve Ekberg, med presidenten Joël Laurin som suppl. samt rådmannen Birger Brandt, sekr. och kassaförv., med hovrättsrådet Gunnar Aquilon som suppl. ävensom av ledamöter utsedda av de till förbundet anslutna domarföreningarna. Dessa ha senast utsett följande styrelseledamöter: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Holger Elliot och Ivar Wieslander med lagmännen Alfred Bexelius och Hugo Leijon som suppl., föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Nils Joachimsson och Fritiof Folkard von Scherling med häradshövdingen Sture Svensson och tingsdomaren Bengt Sandström som suppl., föreningen Sveriges stadsdomare borgmästarna Gösta Strandell och Gustaf Bång med rådmannen Erik Ringenson och borgmästaren Sven Lutteman som suppl. samt revisionssekreterare föreningen revisionssekreteraren Erik Alexanderson med revisionssekreterarna Åke Lundgren och Arvid Lüzell som suppl. Förbundets medlemsantal utgjorde vid årsskiftet 1953—1954 omkring 600.

 

    Föreningen Sveriges polismästare har under år 1953 hållit sitt årsmöte i Malmö d. 15 och 16 maj och ett extra sammanträde i Stockholm d. 23 jan., varvid olika aktuella spörmål behandlades. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., Hans Eriksson, kassaförv., och Nils Lüning samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästarna Einar Holmberg och Nils Swensson samt polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppl. Medlemsantalet är 32.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler höll d. 11 aug. 1953 ord. årsmöte i Linköping. Till ordf. i styrelsen omvaldes Sven Wadenius. Övriga styrelseledamöter äro T. G. Levander, Magnus Ringblom, K. O. Rehn och Georg Nyqvist. Såsom sekr. fungera herrar Nyqvist och styrelsesuppl. Lars Wæsterberg. Antalet medlemmar i föreningen har under året utgjort 352.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll årsmöte d. 23 och 24 okt. 1953 i Stockholm. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm, samt till styrelseledamöter stadsfiskalerna Gösta Ahlbäck, Landskrona, Robert

NOTISER 143Clementz, Borås, Harry Hågeman, Malmö, och Kjell Sandberg, Östersund, samt till styrelsesuppl. t.f. stadsfiskalen Lennart Eliasson, Sthm, och stadsfiskalen John Sjögren, Hälsingborg.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av kriminalkommissarien Paul Hallberg angående förhållandet mellan åklagare och polis under förundersökning i brottmål, hovrättsassessorn Sten Rudholm om förslaget till brottsbalk, t.f. bitr. stadsfiskalen Ture Aldén om abortproblemet ur social och juridisk synpunkt samt bitr. stadsfiskalen Bengt Öhman om samhället och brottsligheten i nutidens Sverige. — Antalet medlemmar är 54.