Bankjuristernas förening har under 1953 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 6 mars, d. 24 april, d. 5 juni, d. 16 okt. och d. 27 nov. Föredrag ha hållits av bankjuristen Pontus Modigh om det 1952 framlagda förslaget till vissa ändringar i byggnadslagstiftningen, av bankjuristen Axel Möller beträffande ett rättsfall om rembours m. m. och av bankjuristen Lars Wellander om intryck från studiebesök vid en engelsk banks trustee department och security department jämte en kort redogörelse för inteckningsväsendet i England. Vidare ha diskussioner förts dels — i anslutning till inledande anförande av bankjuristen Lars Fogelklou — beträffande vissa spörsmål, sammanhängande med fideikommissariers betalning av förmögenhetsskatt under i anspråktagande av i bank förvaltat fideikommisskapital, dels ock— i anslutning till inledande anförande av bankjuristen Modigh — beträffande det år 1953 framlagda betänkandet om juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning.
    Föreningen har på inbjudan av Bankjuristenes Forening i Oslo genom sin ordf. och v. ordf. deltagit i den norska föreningens 25-årsjubileum i Oslo d. 5 okt. 1953. I denna sammankomst deltogo jämväl danska bankjurister. Mötesprogrammet upptog ett flertal bankjuridiska frågor av gemensamt nordiskt intresse, vilka diskuterades efter inledningsföredrag av representanter för de olika ländernas bankjurister.
    Föreningens styrelse utgöres av Erik Burling, ordf., Arne Lyth, v. ordf.,Lars Fogelklou, sekr., Erik Leijonhufvud, referent, och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Medlemsantalet är 70.

 

    Hugo Krok avled d. 8 dec. 1953. Han var född i Jönköping d. 28 sept. 1874 samt avlade mogenhetsex. där 1892 och jur. utr. kand. ex. i Lund 1898. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i underrätt och i Göta hovrätt, under åren 1914—1915 som adj. ledamot, blev han 1920 häradshövding i Gotlands södra domsaga. Han avgick med pension 1942.

 

    Johan Fredrik Bååth avled. d. 27 dec. 1953. Han var född i Norrköping d. 19 febr. 1870 samt avlade mogenhetsex. där 1888 och hovr. ex. i Uppsala 1894. Efter studier vid universitetet i Heidelberg, tingsmeritering och tjänstgöring i Sthms rådhusrätt och Svea hovrätt blev han 1903 adj. led., 1907 fiskal och 1909 hovrättsråd i Svea hovrätt. Under åren 1907—1911 tjänstgjorde han som rev.sekr. År 1911 blev han borgmästare i Hälsingborg och 1936 avgick han med pension från detta ämbete.

 

    Ivar Hedman avled d. 9 jan. 1954. Han var född i Sthm d. 10 febr. 1886 samt avlade mogenhetsex. där 1904 och jur. kand. ex. i Uppsala 1909. Efter tingsmeritering blev han 1913 borgmästare i Vimmerby och 1920 borgmästare i Sala.