144 NOTISER    Wilhelm Emanuel Hallin avled d. 15 jan. 1954. Han var född i Sthm d. 26 okt. 1876 samt avlade i Uppsala mogenhetsex. 1896 och jur. utr. kand. ex. 1900. Efter tingsmeritering och underrättstjänstgöring blev han 1912 borgmästare i Norrtälje och kvarstod som sådan till 1948, då staden förenades med Mellersta Roslags domsaga.

 

    Karl Linus Lindberg avled d. 13 febr. 1954. Han var född i Gävle d. 13 maj 1890 samt avlade stud.ex. där 1909 och jur.kand.ex. i Uppsala 1915. Efter tingsmeritering och tjänstgöring inom landsstaten öppnade han 1916 egen advokatbyrå i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1931.

 

    Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    26 jan. 1954 tillkallat v. stadsjuristen Erik Gustaf Westman att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar med kommittén ang. det allmännas skadeståndsansvar;
    3 febr. 1954 förordnat byråchefen i lantmäteristyrelsen Ralf Magnusson att såsom expert biträda 1954 års fastighetsbildningskommitté vid utredning rörande värderingsförfarandet m. m. vid fastighetsregleringar.

 

    Nedre Justitierevisionen. K. M:t har 15 jan. 1954 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar Wessman att t. v. tjänstgöra såsom rev. sekr.

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt borgmästaren Olov Rylander. V. ordf. är liksom föregående år cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Rylander, invalts tre jurister, nämligen advokaterna Georg Branting och Ingrid Gärde Widemar från I kamm. samt advokaten Birger Gezelius från II kamm. Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen från I kamm. prof. Nils Herlitz och aktuarien Erik Englund samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding. Bland suppleanterna märkes även överdirektören Hardy Göransson (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Holger Romander och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Åke Gustafsson.
    I andra lagutskottet är f. folkskolläraren David Norman ordf. (omvald) och hemmansägaren Edvin Jacobsson v. ordf. (likaledes omvald). En suppleant är jurist, nämligen lantbrukaren Leif Cassel (II kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Ingemar Rehnberg och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Karl-Gustav Lindelöw.
    Jämväl tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och v. ordf. hemmansägaren Abel Andersson. En av suppleanterna är jurist, nämligen prof. Henrik Munktell (II kamm.) Sekr. är hovrättsassessorn Gudmund Ernulf och notarie med sekr. göromål hovrättsfiskalen Stig Nordlund.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    15 jan. 1954 förordnat adj. led. i hovrätten för Västra Sverige Sven Sigander att vara assessor i hovrätten;
    5 febr. 1954 utnämnt borgmästaren i Sundsvall Åke von Schultz att fr. o. m. 1 april 1954 vara lagman i hovrätten för Nedre Norrland.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    22 jan. 1954 utnämnt e. o. notarien vid Göteborgs magistrat och rådhusrätt Rolf Thorell till assessor vid rådhusrätten i Karlskrona;
    29 jan. 1954 utnämnt e. o. assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Stig Nyman till assessor vid rådhusrätten.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    29 jan. 1954 beviljat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Lars Schoultz entledigande från förordn. såsom vattenrättsekr. vid Österbygdens vattendomstol.
    s. d. förordnat e. o. fiskalerna i Svea hovrätt Torsten Löwbeer och Gösta Dyrssen att t. v. t. o. m. 31 jan. 1957 vara vattenrättssekr., Löwbeer vid Mellanbygdens och Dyrssen vid Norrbygdens vattendomstol.

 

Trycklov meddelat 26/2 1954.