FR. VINDING KRUSE. Tinglysningsloven. Kommentar. 3. Udg. Kbhvn 1952. Schultz. 475 s. DKr. 46,00, inb. 52,00.

 

    På 25-årsdagen av den danska tinglysningslagens ikraftträdande har prof. FR. VINDING KRUSE — trogen sin vana att vara påpasslig — utgivit en nyupplaga, den tredje i ordningen, av sin kända kommentar till lagen. Den första upplagan utkom 1927 och den andra 1933. Det är självfallet, att undertiden sedan dess ett stort rättsmaterial på lagens praktiskt betydelsefulla område framvuxit, liksom också en omfattande rättslitteratur i förening med en mångfald yttranden av praktiker om olika detaljspörsmål. Den nya upplagan bär också vittnesbörd om att förf. omsorgsfullt redovisat och gjort ett ingående bruk av nytillkommet material och ny litteratur. Talrika hänvisningar givas, bl. a. i stor utsträckning till ILLUMS 1950 utgivna arbete om Tinglysning, och frågor, som varit föremål för tvist i litteraturen, belysas särskilt. Arbetets omfång har i den nya upplagan svällt ut betydligt, och den egentliga kommentaren omfattar nu icke mindre än 262 sidor. En mängd nytillkomna administrativa författningar, berörande tinglysningslagens område, upptagas i boken. Kommentaren utgör en givande och överskådlig källa till upplysningar icke blott för danska jurister utan även för dem som från främmande länders horisont vilja skaffa sig en inblick på det ganska svårtillgängliga område, lagen avser. Bland exempel på spörsmål, som i den nya upplagan rönt en mera ingående uppmärksamhet än tidigare och som synas av särskilt intresse för svenska läsare, kunna nämnas frågan om tinglysnings verkan i förhållande till godtroende förvärvare av rättigheter till den tinglysta egendomen (§ 26), spörsmålet om hur långt panträtt i fast egendom sträcker sig i fråga om tillbehör o. d. (§§ 37—38) samt reglerna om ägarehypotek och »oprykning» av panträtter i fast egendom (§ 40).

F. L.