HÄGERSTRÖM, AXEL. Inquiries into the nature of law and morals. Edited by KARL OLIVECRONA. Translaled by C. D. BROAD. Uppsala 1953. Almqvist & Wiksell. XXXII + 377 s. Kr. 25,00, inb. 30,00.

 

    Den föreliggande ståtliga volymen, som också ingår i Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundets i Uppsala skriftserie, har tillkommit på initiativ av den s. k. Hägerströmskommittén. I syfte att göra den svenske filosofens vetenskapliga insats mera känd i utlandet än vad som hittills varit fallet ha nu i en excellent översättning av den även i vårt land väl kände Cambridgeprofessorn BROAD publicerats några av Hägerströms grundläggande rättsfilosofiska skrifter. Bl. a. återfinnes i sin helhet avhandlingen: Till frågan om den gällande rättens begrepp (1917). Som inledning fungerar på ett utmärkt sätt ett avsnitt av det stora verket om det romerska obligationsbegreppet.
    Som en allmän introduktion för utländsk publik i Hägerströms samhällsfilosofi tjänar OLIVECRONAS eleganta företal, som svällt ut till en essä av högst intresseväckande karaktär.
    Utgivarna äro att lyckönska till den föredömliga presentationen inför ett större vetenskapligt forum av en originell svensk forskningsinsats av bestående värde, vars verkningar på rätts- och samhällsvetenskapernas områden ännu icke kunna överblickas.

I. A.

 

FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY. Juristische Methodenlehre. Nach der Ausarbeitungdes Jakob Grimm heraus gegeben von GERHARD WESENBERG. Stuttgart 1951. K. F. Koehler. 73 s.
    Den föreliggande skriften utgör en utgåva av den kände rättshistorikern Jakob Grimms anteckningar efter en av den unge Savigny i Marburg hållen föreläsningsserie vintern 1802/03. Ehuru skriften närmast är av betydelse för belysningen av Savignys vetenskapliga utveckling från den första programskriften mot naturrätten fram till systembyggandets tid, saknar vissa av de redovisade tankegångarna icke intresse i vår tid, då metodfrågorna i rättsvetenskapen tilldraga sig så stor uppmärksamhet.

I. A.