Föreningen svensk avdelning av International Law Association höll ord. årssammanträde i Stockholm d. 1 juni 1953. Till styrelse valdes: adv. Bertil Ahrnborg, justitierådet Algot Bagge, adv. Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, riksmarskalken Birger Ekeberg, prof. Torsten Gihl,

NOTISER 195direktören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, utrikesrådet Sture Petrén, justitierådet Emil Sandström, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander.
    Vid sammanträdet lämnade justitierådet Bagge en redogörelse för det planerade programmet för International Law Associations till år 1954 utsatta konferens i Edinburgh (jfr s. 123). Härefter redogjorde prof. Nial för arbetet rörande en internationell privaträttslig konvention angående bolag.
    Inom styrelsen har utsetts till ordf. justitierådet Bagge, till v. ordf. justitierådet Sandström och till medlemmar av verkställande utskottet, förutom ordf. och v. ordf., herrar Ekeberg, Undén, Wikander och Petrén.
    D. 29 april 1953 hade föreningen anordnat en sammankomst på Strand Hotell i Stockholm. Härvid förekom ett föredrag av prof. vid universitetet i Louvain, Georges van Hecke, över ämnet Den nya Haag-konventionens regler angående internationella köp. Föredraget, som samlat omkring 40 åhörare, föranledde ett flertal frågor som besvarades av föredragshållaren, samt åtskillig diskussion, som fortsatte även under den senare anordnade subskriberade middagen.
    Indiska sektionen av International Law Association höll i december ett möte i New Delhi varvid åtskilliga länder voro representerade. Från Sverige deltogo f. skattedirektören K. G. A. Sandström och chefen för rättsavdelningen i finansdepartementet Frank Öhman.
    Av de kommittéer som tillsatts genom International Law Association ha följande svenska medlemmar: Standing Committee (justitierådet Bagge), Trade Marks (dr Fredrik Neumeyer), Air Law (hovauditör Sune Wetter), International Company Law (prof. Nial), Conflict of Law (justitierådet Bagge, ordf.) och Monetary Law Committee (justitieråden Bagge och Sandström).
    Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 194. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Claës Palme, Sthm.