Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1953 hållit sju sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av assessor Bengt Lännergren över ämnet »Några ord om sekretessbestämmelser» (vid gemensamt sammanträde med Stockholms rådhusrätts domareförening), av justitierådet Jochum Sjöwall om »Advokaterna och processen i Högsta Domstolen», av justitierådet Gunnar Dahlman över ämnet »Arbetsdomstolen och dess verksamhet» samt av prof. Folke Schmidt om »Sedvänja, kollektivavtal och lagstiftning om tjänsteavtalet». Vid gemensamt sammanträde med föreningen Sveriges hovrättsdomare och i Stockholm verksamma åklagare höll hovrättsass. Sten Rudholm föredrag över ämnet »Straffrättskommitténs förslag till brottsbalk», varjämte en diskussion om »Några spörsmål rörande förundersökning i brottmål» inleddes av t.f. statsåklagaren Erik Vinberg och adv. Per-Axel Weslien.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Helge Lindahl, ordf., Per-Axel Weslien, v. ordf., Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Ingrid Norlander, Carl Swartling och Torsten Svensson. Suppl. ha varit advokaterna Arthur Boström, Bengt Lemke och Arne Malmberg. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Thure Essén, Arne Hasselgren, Bengt Landahl, Bengt Lemke, Helge Lindahl, Magnus Lindahl, Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Wilhelm Pehrsson, Yngve Schartau, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppl. Barbro Björlingsson, Tore Flodin, Lars-Erik Forssman, Tom Erik Forssner, Per H. Gedda, Birger Hedberg, Rolf Jörgensen, Nils Köhler, Nils-Erik Lindblom, Inga Lindstedt-Piltz, Valborg Lundgren och Carl-Axel Sandberg. Avdelningens sekr. är adv. Hasselgren. Den räknade vid årsskiftet 377 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1953 hållit två möten, nämligen ord. möte d. 27 mars och extra möte d. 30 nov.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Arnold Andersson, Motala, Rolf Halvorsen, Norrköping, och Erik Hägerdal, Kalmar. Suppl. ha varit advokaterna Torsten Hellberg, Tranås, Bror Schultz, Jönköping, och Pontus Svinhufvud, Katrineholm. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Erik Halldén, Norrköping, Holger Lennerthson, Eskilstuna, Helge Qvarnström, Västervik, och Per Tham, Jönköping, ävensom till suppl. i nämnden advokaterna Åke Bohman, Kalmar, Enar Lindblom, Linköping, Bengt Skantze, Jönköping, samt Britt Åström, Linköping. Som avdelningens sekr. tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 110 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1953 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit besök vid seminarieövning å Juridicum i Lund samt föredrag av adv. Gunnar Lindh, Sthm, över ämnet »Advokatyrkets faror».

NOTISER 197    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Bertil Peyron, Hälsingborg, ordf., Åke Wettermark, Malmö, Wilh. Penser, Eslöv, Bengt Linders, Hälsingborg, och Hans Ingemanson, Lund, med advokaterna Hugo Santesson, Karlshamn, Eric A. Andersson, Trelleborg och Lennart Vilén, Malmö, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit adv. Ingemanson. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, H. E. Bachmann, Malmö, Lennart Jacobsson, Malmö, Gunnar Behm, Malmö, och Jean Paul Möller, Hälsingborg, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Torsten Persson, Kristianstad, och Folke Guldstrand, Tomelilla, såsom suppl. Avdelningen räknade vid 1953 års utgång 142 medlemmar.