Revisionssekreterareföreningen har under år 1953 hållit ett sammanträde, nämligen årsmötet d. 27 mars. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Erik Alexanderson, ordf., Gunnar Ekedahl, v. ordf., Arvid Lüzell och Åke Lundgren, kassaförv., samt t. f. revisionssekreteraren Ino Bodewall, sekr., med revisionssekreteraren Lennart af Klintberg och t. f. revisionssekreteraren Stig Rosengren såsom suppl. Antalet medlemmar är 35.

 

    Försäkringsjuridiska föreningen har under år 1953 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 6 mars av prof. Ivar Agge ang. »De s. k. billånen ur kriminalpolitisk och försäkringsrättslig synpunkt», d. 22 april av prof. Väinö Vihma ang. »Om uppsåtligen eller genom vållande framkallade försäkringsfall med hänsyn särskilt till brandförsäkring», d. 30 sept. av docenten Kurt Grönfors ang. »Jämkning av skadestånd på grund av den skadelidandes icke-culpösa medverkan» samt d. 4 dec. av ombudsmannen E. Lindman ang. »Förmånstagareförordnandet vid försäkring med utbetalning under visst antal år efter försäkringstagarens död (garanti)».
    Föreningens styrelse utgöres fr. o. m. 1954 av försäkringsdirektören Einar Nilsson, ordf., justitierådet Hjalmar Karlgren, v. ordf., direktören J. G. Lindström, sekr., prof. Phillips Hult, chefombudsmannen Ebbe Jacobsson, adv. Helge Lindahl, direktören Harry Molén och hovrättsrådet Bertil Unger. Styrelsesuppl. äro prof. Jan Hellner och ombudsmannen Bengt Malmæus. Revisorer äro direktören Harald Folke och kammarrättsrådet Erik Stern. —Föreningen har 240 aktiva och 31 passiva medlemmar.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution har haft två (extra) möten under år 1953, nämligen d. 15—16 jan. och d. 25 sept. 1953. Vid mötena, vilka båda höllos i Sthm, behandlades frågor av för institutionen huvudsakligen internt intresse.
    Efter val, förrättade vid 1952 års ordinarie möte och gällande t. o. m. 1954 års utgång, äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin. Härnösand, v. ordf. och sekr.-kassaförv., hypoteksdirektören Bengt Gunnhagen, Linköping, suppl. för sekr., samt hypoteksdirektören K.-F. Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 22.
    Föreningens årligen tryckta förhandlingar t. o. m. 1952 kosta kr. 2,50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekv. hos föreningens sekr.
    I den mån efter 1952 förda förhandlingar bedömas vara av intresse för en vidare krets av jurister, kommer publicering därav att ske.

 

    Föreningen Sveriges auditörer höll d. 7 nov. 1953 i Sthm sitt årsmöte, därvid överstelöjtnanten H. Leche redogjorde för vissa erfarenheter inom den militära rättsvården samt för vissa aktuella frågor, främst ang. disciplinärt ansvar för civila befattningshavare vid försvaret. Mötet övervars av överbefälhavaren och försvarsstabschefen samt riksdagens militieombudsman.

NOTISÉR 199    Föreningens styrelse utgöres av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Ernst Hallenberg, Falun, v. ordf., Knut Ljungberg, Sthm, sekr. och kassaförv., Gösta Wilkens, Göteborg, och Thorsten Gislander, Uddevalla. Suppl. äro auditörerna Titus Linnell, Sthm, och Sture Borgquist, Linköping. Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 52.