Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1953 sammanträtt tre gånger. D. 31 mars hölls årsmöte, därvid fiskalen Sten Rudholm berättade om straffrättskommitténs arbete. Vid det sedvanliga julsammanträdet, som ägde rum d. 18 dec., diskuterades befordringsutsikterna på domarbanan med inledningsanförande av lagbyråchefen i justitiedepartementet hovrättsrådet Otto Petrén.
    Styrelsen för verksamhetsåret 1953—1954 utgöres av e. o. assessorn Gustaf Petrén, ordf, fiskalen Jan Gyllenswärd, v. ordf., fiskalen Lennart Persson, sekr. och kassaförv., samt fiskalen Carl Holmberg med e. o. assessorn Arne Thuresson, fiskalerna Bo Mollstedt, Per Ihrfelt, Ingrid Hilding och Nils Mannerfelt som suppl. Dessutom har nuvarande byråchefen Sven Hugo Ryman till sin avgång från hovrätten under verksamhetsåret varit ledamot. Antalet medlemmar uppgår till omkring 75.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1953 sammanträtt fyra gånger. Vid sammanträde d. 21 sept. talade landssekr. Åke Sylwan om den nya länsstyrelseorganisationen. Vid årsmötet d. 5 dec. utsågos till styrelseledamöter adj. led. Per-Gunnar Blomdahl, ordf., adj. led.Bengt Wieslander, v. ordf., fiskalen Age Frennberg, sekr. och kassaförv., samt assessorn Harald Kastrup och fiskalsaspiranten Sven Bergman med assessorn Bo Swartling och fiskalen Lars-Olov Janzén som suppl. Medlemsantalet uppgår till 39.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 18 dec. 1953, därvid e. o. assessorn L. S. Fredlund talade om »Ärekränkningsbrotten enligt förslaget till brottsbalk». Till föreningens styrelse valdes e. o. assessorn Per Ryding, ordf., adj. led. Göran Borggård, v. ordf,e. o. fiskalen Hans B. Andersson, sekr. och kassaförv, samt assessorn Sven Braun och tingssekreteraren K.-G. Lindelöw. Vid en supé d. 5 juni 1953 å Bödkaregården i Malmö för föreningens medlemmar med damer talade prof. Per Stjernquist om »Juristen som samhällstyp». Ytterligare ett sammanträde har hållits, därvid löne- och befordringsförhållandena för yngre hovrättsjurister diskuterades. Vissa föreningens synpunkter härom har i skrivelse tillställts styrelsen för Sveriges juristförbund. Föreningen har alltjämt ett 30-tal medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under 1953 sammanträtt tre gånger, varvid i huvudsak förekommit föreningsangelägenheter. I närvaro av hovrättens president och ord. ledamöter hölls d. 16 dec, efter inledningsanföranden av lagmannen Einar Holm och fiskalen Jan Eric Jagander, diskussion om fiskalsutbildningen i hovrätt. Föreningens styrelse utgöres av assessorn Gudmund Ernulf, ordf, samt fiskalerna Sven Sigander, v. ordf, Bengt Hamdahl, sekr. och kassaförv, Erik Borglund och Jagander. Antalet medlemmar utgör 33.