200 NOTISER    Stockholms rådhusrätts domareförening har sammanträtt till ord. årsmöte d. 30 maj 1953. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft gemensamt sammanträde d. 23 febr. 1953, därvid föredrag hölls av assessorn Bengt Lännergren över ämnet »Några ord om sekretessbestämmelser». D. 4 juni 1953 anordnade föreningen en subskriberad middag för föreningens medlemmar med damer.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Gustaf Bång, ordf, rådmannen Eric Gauffin, v. ordf, rådmannen Henning Bruce, e. rådmannen Gustaf Gyllenhammar, assessorerna Fritz Trägårdh och Ingvar Ågren samt t.f. assessorn Maja Britta Oldin, sekr. och kassaförv. Suppl. ha varit rådmännen Harry Hector, Hilding Stefenson och Gösta Widell, assessorn Sigurd Lind, borgmästaren Carl Sandblom, sekr. Ella Köhler, och domaraspiranten Lennart Medin. Såsom klubbmästare har fungerat rådmannen Allan Wirgin. Föreningen har omkr. 100 medlemmar.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening höll årsmöte i Nyköping d. 13 och 14 juni 1953. Till ledamöter i styrelsen omvaldes borgmästaren Bertil Hagström, ordf, borgmästaren Olov Rylander, v. ordf, och förste assessorn Olle Knöös, sekr. och kassaförv, varjämte till suppl. omvaldes borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Eric Ljunggren. Borgmästaren Rylander höll föredrag över ämnet »Rättsrötan i riksdagen», varefter följde diskussion. Under årsmötet besöktes Lövsta skolhem och yrkesskola, där rektorn Dick Blomberg lämnade en orientering. Föreningen har omkr. 40 medlemmar.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har under 1953 sammanträttd. 25 mars. Vid sammanträdet inledde överläkaren Torsten S:son Frey och hovrättsfiskalen Carl Holmberg diskussion angående 1947 års psykopatvårdsutrednings betänkande ang. psykopatvård m. m.
    Mötesstyrelsen har under 1953 utgjorts av prof. Gösta Rylander, prof. Ivar Strahl och hovrättsassessorn Sten Walberg.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1953 haft fem sammanträden. Vid sammanträdena ha hållits föredrag, d. 12 febr. av prof. Carl Jacob Arnholm över ämnet »Noen betraktelser om personlighetsskydd», d. 24 mars av sekreteraren i »The Law Society in England» Mr T. G. Lund över ämnet »The Office of Secretary of the Law Society», d. 5 juni av lagmannen Einar Holm över ämnet »Nitar och vinster i rättvisans lotteri», d. 22 sept. av adv. jur. drAxel Hemming-Sjöberg över ämnet »Advokatens ansvar för sin ställföreträdare» samt d. 30 nov. av f. d. landshövdingen Malte Jacobsson över ämnet »Ungdomsbrottsligheten i sociologisk belysning».
    Till styrelse omvaldes vid sammanträdet d. 30 nov. adv. Tage Zetterlöf, ordf, rådmannen Gösta Wilkens, v. ordf, hovrättsassessorn Gudmund Ernulf, sekr, assessorn F. A. Hammar, kassaförv, assessorn Sven Lampers, bibl, och adv. Kaj Bergström, sexmästare. — Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 390.

 

    Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 15 april 1953. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av direktören för Assuranceforeningen Gard i Arendal Einar Fløystad om protection- och indemnityförsäkringen.1 — D. 2 dec. 1953 hölls allmänt höstsammanträde, var-

 

1 Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. Nr 1 1953. — Skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg, 9.

NOTISER 201vid bl. a. förekom ett licentiatseminarium under ledning av prof. Folke Schmidt. Härunder behandlades en uppsats av hovrättsfiskalen Olof Bruun med rubriken »Några synpunkter på Haaglagens räckvidd, särskilt med hänsyn till innehållet i konossementsgäldenärens förpliktelse». Till ledamöter i styrelsen för 1954 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pinéus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv. Till suppl. utsågos adv. Johan Ramberg och avdelningschefen Sture Tingström. — Föreningen har 22 stödjande medlemmar. Antalet övriga medlemmar utgör 113.