Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under 1953 hållit fyra sammanträden, varvid behandlats följande ämnen: d. 3 mars Probation casework: basic principles and methods (inledare Mr Peter W. Paskell, Chief Probation Officer i Nottingham, England, och skyddskonsulenten Folke Söderberg, Göteborg); d. 29 maj Brott och nåd: kriminalpolitiska synpunkter(inledare prof. Alvar Nelson, Århus), d. 29 okt. Sedlighetsbrotten i brottsbalksförslaget (inledare hovrättsassessorn Sten Rudholm, Sthm, och doktor Ring Lundquist, Göteborg) samt d. 23 nov. Brottsligheten och den allmänna samhällsutvecklingen (inledare prof. Ivar Agge, Sthm). Vidare har d. 12 sept. med deltagande av ett 25-tal ledamöter besök avlagts å fångvårdsanstalten i Kragskovhede, Jylland.
    Sällskapets angelägenheter handhavas av en möteskommitté, som under 1953 utgjorts av följande personer: fängelseassistenten fil. mag. Arvid Grönberg, rådmannen Martin Hammar, socialläkaren Carl-Gustaf Berglin och statsåklagaren Gustaf Persson. Mötesförhandlingarna ledas av en för varje sammanträde utsedd ordf. Sällskapet hade vid 1953 års utgång 78 ledamöter.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under 1953 sammanträtt två gånger, nämligen d. 6 mars och d. 27 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll professorn i retsvidenskab vid universitetet i Århus jur. dr Alvar Nelson,f öredrag över ämnet »Den unge lagöverträdaren. Ett kriminalpolitiskt panorama». Vid novembersammanträdet, då föreningen gästades av bestyrelsen för Juridisk Forening i Köbenhavn, höll kontorchefen i justitsministeriet, Köbenhavn, föredrag över ämnet »Om det nuværende nordiske lovsamarbejde, specielt med henblik på lovgivningen om børn». Till styrelseledamöter för år 1954 ha utsetts universitetsrektorn prof. Ragnar Bergendal, ordf., hovrättspresidenten Ivar Wieslander, v. ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, adv. Hans-Erik Bachmann, kassaförv., samt f. d. borgmästaren Pehr Gamstorp, adv. Wilh. Penser och rådmannen Knut Bergwall. Föreningens medlemsantal utgör 251.

 

    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 21 nov. 1953 varvid justitierådet Gunnar Dahlman höll föredrag om »Arbetsdomstolen och dess verksamhet». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., häradshövdingen Åke Braunstein, v. ordf., häradshövdingen Torsten Myrland, assessorn Ragnar Grönwall, sekr., samt advokaterna Hilding Ljunggren, Agne Wikborn och Tage Troedson. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

 

    Nordvästra Skånes juristförening har hållit årssammanträde d. 4 dec. 1953, varvid Lunds universitets rektor, prof, Ragnar Bergendal, höll föredrag över ämnet »Förslaget till Brottsbalk». — Styrelsen utgöres av borg-

202 NOTISERmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edvin Richter samt adv. Olof Lundqvist och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 59 medlemmar.